ӘОЖ 338.48                                                                                                                                                                             https://doi.org/10.53355/b3415-6025-3300-t

 

АГРОТУРИЗМНІҢ ӘЛЕУЕТІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫН ЖАҢҒЫРТУДАҒЫ РӨЛІ

 

Мұрат А., студент

Ғылыми жетекші: Сапарова А.Қ., магистр, оқытушы- ассистент

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ.

 

E-mail: azhar.saparova@mail.ru

 

Агротуризмрентабельділік деңгейі жоғары, ауыл тұрғындарына жұмыс орындарын ұсыну мүмкіндігі, жаңа шығармашылық жұмыспен, білім деңгейін арттырумен, қызмет көрсетумен байланысты жаңа кәсіптерді игерумен олардың зияткерлік дамуы бар тартымды бизнес. Агротуризм ішкі туризм саласында, сондайақ шағын кәсіпкерлікті дамыту саласында үлкен әлеуетке ие. Туризмнің бұл түрі ауылдық жерлерде жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді, белгілі бір дәрежеде ауыл инфрақұрылымының дамуын ынталандырады, жергілікті халықтың мәдени және білім деңгейін арттырады және дамытады.

Тірек сөздер: туризм, агротуризм, экономика, инфрақұрылым, ішкі орта, сыртқы орта.

 

Агротуризм-привлекательный бизнес с высоким уровнем рентабельности, возможностью предоставления рабочих мест сельским жителям, их интеллектуальным развитием, связанным с новой творческой работой, повышением уровня знаний, освоением новых профессий, связанных с оказанием услуг. Агротуризм обладает большим потенциалом как в сфере внутреннего туризма, так и в сфере развития малого предпринимательства. Этот вид туризма позволяет создавать новые рабочие места в сельской местности, в определенной степени стимулирует развитие сельской инфраструктуры, повышает и развивает культурный и образовательный уровень местного населения.    

Ключевые слова: туризм, агротуризм, экономика, инфраструктура, внутренняя среда, внешняя среда.

 

Agrotourism is an attractive business with a high level of profitability, the possibility of providing jobs to rural residents, their intellectual development associated with new creative work, increasing the level of knowledge, mastering new professions related to the provision of services. Agrotourism has great potential both in the field of domestic tourism and in the field of small business development. This type of tourism allows you to create new jobs in rural areas, to a certain extent stimulates the development of rural infrastructure, increases and develops the cultural and educational level of the local population.

Key words: tourism, agrotourism, economy, infrastructure, internal environment, external environment.