Asylbekova Shynar

Degree: master's degree

Position: lecturer

EDUCATION

Educational institution: Kazakh State Women’s Pedagogical University

Specialty: 5В060200-Computer Science

Year of graduation: 2013

Qualification: Bachelor of  natural sciences  in  specialty “5В060200- Computer Science”

Information about the academic degree:

Educational institution: Kazakh State Women’s Pedagogical University

Specialty: 6М060200- Computer Science

Year of graduation: 2018

Qualification: master of natural sciences  in  specialty “6М060200- Computer Science”

SCIENTIFIC WORKS

  1. «Шығыс түрлендіргіші бар автомат» Э.А. Бакирова, Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы, 2017. №2 (58), ISSN 1728-7901
  2. «Дискретті математикада алгоритмдер визуализаторын құру» Э.А. Бакирова, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы №4-5(70), 2017 жыл
  3. «Жоғары сынып оқушыларының кәсіби бағыттылығына байланысты информатиканы оқыту мәселелері» С.Н. Исабаева, Б.Р.Кульбекова, Н.М. Абишева, Б.А. Пазилова, Абай атындағы ҚазҰПУ-ң Хабаршысы «Педагогика ғылымдары» сериясы, №4(60), 2018 жыл
  4. «Математика сабақтарында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың маңыздылығы» Ж. Айнабек, V Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы 11-13 қазан, 2018 жыл
  5. «Оценка качества высшего образования» М.Ж. Балабекова, Ж.Ж. Кожамкулова, Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития, Материалы Международной научно-практической конференции 14-15 март, Москва 2019
  6. «Использование облачных технологий в образовательном процессе вуза» Б.Сабит, Н.Баймулдина, Актуальные научные исследования в современном мире, Издательство:Общественная организация “Институт социальной трансформации” (Переяслав-Хмельницкий), 2019 ISSN: 2524-0986