Байгабатова Назгуль Кажимуратовна

Ғылыми дәрежесі: тарих ғылымдарының кандидаты

Лауазымы: «Рухани жаңғыру» ғылыми-білім беру орталығының аға ғылыми қызметкері

БІЛІМІ

 • 1987-1994 жж. – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, мамандығы: тарих; біліктілігі: тарихшы, тарих және қоғам пәндерінің оқытушысы
 • 1997-2000 жж. – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, аспирантура, мамандығы: 07.00.07 – Этнография, этнология және антропология
 • 2004 ж. – тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін кандидаттық диссертация қорғау
 • Кандидаттық диссертациясының тақырыбы: XIX ғ. 2-жартысы-XX ғ. басындағы Жетісу қазақтары (тарихи-этнографиялық зерттеу)

ЖЕТІСТІКТЕР

Марапаттар:

 • «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» БҒМ төсбелгісі (2010, 2019)
 • Талдықорған қаласы әкімінің (2007), Облыстық мәслихаттың (2009), Алматы облысы әкімдігінің (2011), ҚХА (2015), І.Жансүгіров атындағы ЖМУ ректорының Құрмет грамотасы (2018)
 • «Мұхамеджан Тынышбаевтың 130 жылдығына» (2009), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл» (2020) мерейтойлық медалі

Гранттар, стипендиялар:

 • CARTI халықаралық гранты (2009-2011)
 • Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясы (2010)
 • ҚР БҒМ Ғылым комитетінің гранттық қаржыландыру негізіндегі  «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында жаһандану жағдайындағы диаспораның этномәдени бірегейлігі (Моңғолия және Қытай қазақтары негізінде)» гранттық жобасының жетекшісі

Тағылымдамалар:

 • Цюрих университетінің Әлеуметтік және мәдени антропология департаменті (Цюрих қ., Швейцария, 2010 жылғы сәуір-маусым; 2011 жылғы 15-30 желтоқсан; 2018 жылғы 10-20 маусым)
 • Н.Миклухо-Маклай атындағы этнология және антропология институты  (Мәскеу қ., Ресей, қазан-желтоқсан, 2010 жыл)
 • Макс Планк атындағы Әлеуметтік антропология институты (Халле қ., Германия, мамыр, 2019 жыл)
 • Орталық Азияны зерттеу Еуропалық қоғамының (ESCAS), Орталық Азияны антропологиялық зерттеу орталығының (CASCA) мүшесі

ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

Монографиялар:

 • Летопись Алматинской области с древних времен. – Алматы: Баур, 2009. – 390 с. (в соавторстве Байпаков К.М., Капекова Г.А.)
 • Летопись Жетысу. – Алматы: «Асыл сөз», 2012. – 328 с. (в соавтор-стве  Байпаков К.М., Капекова Г.А.)
 • Казахи. История и культура. (на трех языках).   – Алматы: Абди, 2013. – 656 с. (в соавторстве  Бимендиев А., Бекназаров Р.А.)
 • Одна страна – одна судьба: из истории формирования полиэтничного состава населения Жетысу. – Талдыкорган: Издательский отдел библиотечно-информационного центра, 2015. – 362 с. (в соавторстве  А.Е. Бектурганов, Г.М. Искакова)
 • Рухани жаңғырудың тарихи-мәдени негіздері. – Талдықорған: ЖК «Дизайн-ОТ», 2020. – 190 б. (в соавторстве  А.Касабек, К. Аликенова и др.)
 • Этнокультурная идентичность диаспоры: представления и практики (на примере казахов Монголии и Китая). – Талдықорған:ИП «Дизайн-ОТ», 2020. – 182 с. (в соавторстве  Толамисов А., Рахипова С.К., Ашимова Д., Хуанган О.)

Оқу және оқу-әдістемелік құралдар:  

 • Учебно-методические рекомендации по организации и проведению полевой археологической практики. – Метод.рекомендации. – Талдыкорган: ЖГУ им. И.Жансугурова, 2012. – 37 с.
 • Основы организации научно-исследовательской работы магистрантов (для магистрантов специальности «История»). – Талдыкорган: Издательский отдел ЖГУ им.И.Жансугурова, 2018 г. – 139 с.
 • История Жетысу (с древнейших времен до начала ХХ века). – Талдыкорган: ЖГУ им.И.Жансугурова, 2018. – 152 с.

Мақалалар:

 1. Ethno-cultural identity of Kazakhs of Mongolia in everyday life // Codrul Cosminului. – XXIV, 2018, No. 1, p. 79-96. (co-auth. Tolamissov A., Rakhipova S., Ashimova D., Khuangan O, Smagulov K.) (Scopus)
 2. Этнокультурная идентичность в условиях диаспоры // Казахстан-Спектр. Научный журнал. – 2018. – №1(83). – С. 94-103  (в соавт.Толамисов А.)
 3. Символическая этничность казахов Западной Монголии // Вестник ЕНУ им.Л.Н.Гумилева. Серия «Исторические науки. Философия. Религиоведение». – 2018. – № 2(23). – С. 57-62.
 4. On the issue of the integration of repatriates in Kazakhstan society: expectations, alienation, strategies //       Отан тарихы. – 2018. – №4 (84). – С.44-52.    (co-auth. Sancak)
 5. Қазақ диаспорасының этномәдени бірегейлігін  зерттеу мәселесі // Қазақ тарихы. – 2019. – № 1 (169). – С.7-9.    
 6. Mobilization of Language as an Indicator of Ethnic Identity in the Social Practices of Kazakhs in Mongolia // Opción, Volume 35, Issue Special Edition 24, 2019: 287-299 pp. (co-auth. Tolamissov A., Rakhipova S., Iskakova G., Myrzataeva Z.) (Scopus)
 7. Этничность казахской диаспоры Монголии // Modern Science: scientific publications journal. – Moscow, 2019. – № 10. – Vol. I. – С. 67-72.  ( в соавт. Исажанова А.Н.) (РИНЦ)
 8. Язык как фактор этнической идентичности казахов Монголии в условиях транслингвальности // Материалы межд. конф. «Wyzwania współczesnej humanistyki: transkulturowość i translingwalizm». – Humanistika 21. Tom 3. 2019. – C.115-135 (Польша)
 9. Architecture of the Kazakh Diaspora (18th – Early 20th Centuries) // Jour. of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, 03 – Special Issue, 2020. – Рр. 1200-1205. DOI: 5373/JARDCS/V12SP3/20201367 ISSN 1943-023X (Scopus)
 10. Features and prospects of ethnocultural identity of the Kazakh diaspora in China // Opción, Año 36, Regular No.91 (2020): 1405-1421 pp.   
 11. The Role of the Resettlement Institution of Semirechenskya Oblast in Solving the Land Issue of the Russian Empire // Bylye Gody. – – Vol. 56. Is. 2. – Pp. 640-651. E-ISSN: 2310-0028- DOI: 10.13187/bg.2020.2.640 (Web of Science, Scopus)
 12. Вклад Н.Н. Пантусова в изучение археологических памятников Семиречья // The scientific heritage. – 3, No 58 (58) (2021) ISSN 9215. –0365. –15-18 pp. (Budapest, Hungary).