Білісбекқызы Еңлік

Дәрежесі: магистр

Лауазымы: оқытушы

БІЛІМІ

Жоғары оқу орны: І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті
Мамандығы: Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
Бітірген жылы:2013
Біліктілігі: Техника және технология магистрі
Академиялық дәрежесі туралы мәлімет:
Жоғары оқу орны: Satbayev University (ҚИСəтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университеті)
Мамандығы: 6М073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
Бітірген жылы: 2019
Біліктілігі: техника ғылымының магистрі

ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

  1. Д.т.н., профессор К.М. Касенов, к.т.н. М.Р. Турлыбекова, Е. Білісбекқызы «Влияние на организм человека вредных факторов» Университет Нархоз 2017 г.
  2. д.т.н., профессор И.А. Базанова, Н.Б. Болатова, Е. Білісбекқызы «Мероприятия по предупреждению снежных заносов на железнодорожных дорогах Республики Казахстан» Казахская головная архитектурно-строительная академия 2018 г.
  3. к.т.н.,ассистент профессора Д.М. Акубаева, Е. Білісбекқызы «Проблемы утилизации твердых бытовых отходов в городах и регионах Казахстана» Сатпаевские чтения 2019 г.
  4. Старший преподаватель, магистр географии А.У. Канагатова, магистр технических наук преподаватель Е. Білісбекқызы «Проект этнографического туризма в государственном национальном парке «Жонгар Алатау»» Вестник ЖГУ 2020 г.