Введите текст заголовка

ӘОЖ 376                                                                                                                                                                                                         https://doi.org/10.53355/u3910-4171-3255-h

 

 

ДУБЛИНДІК ДЕСКРИПТОРЛАРДЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІНІҢ МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДАМУЫНА ӘСЕРІ

 

Ержанова Д.Ж.

Педагогика және психология мамандығының магистранты

Ғылыми жетекші: Абишев Н.А., п.ғ.д., профессор

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ.

 

E-mail:  dinaraa-87@mail.ru

 

 

Мақалада дублиндік дескрипторлардың және пәндік құзіреттер негізінде оқыту нәтижелерінің сипаттамасын, жалпы және пәндік құзіреттердің анықтамасын, модульдік қағидат бойынша білім беру бағдарламасын әзірлеуге қойылатын талаптарды қамтиды. Осыған орай университеттік білім беру жүйесінде дублиндік дескрипторды жүзеге асырудың психологиялық-педагогикалық талаптары жаңа идеяда, жаңа тұрғыда қарастыру мәселесі туындап отыр.

Тірек сөздер: дублиндік дескриптор, модульдік білім беру бағдарламалары, психологиялық-педагогикалық талаптар, оқу жоспары, оқу бағдарламалары, оқыту нәтижелері, құзіреттіліктер.

 

Статья содержит описание дублинских дескрипторов и результатов обучения на основе предметных компетенций, определение общих и предметных компетенций, требований к разработке образовательной программы по модульному принципу. В связи с этим возникает вопрос о рассмотрении психолого-педагогических требований реализации дублинского дескриптора в системе университетского образования в новой идее, в новом контексте.

Ключевые слова: дублинский дескриптор, модульные образовательные программы, психолого-педагогические требования, учебный план, учебные программы, результаты обучения, компетенции.

 

The article contains a description of the Dublin descriptors and learning outcomes based on subject competencies, the definition of general and subject competencies, and the requirements for the development of an educational program on a modular basis. In this regard, the question arises of considering the psychological and pedagogical requirements for the implementation of the Dublin descriptor in the university education system in a new idea, in a new context.

Key words: dublin descriptor, modular educational programs, psychological and pedagogical requirements, curriculum, training programs, learning outcomes, competencies.