Есенгабылов Ильяс Жансеркенович

Cтепень: кандидат педагогических наук

Должность: декан технического факультета

Образование

Учебное заведение: Талдыкорганский университет им.И.Жансугурова
Специальность:Математика,физика и химия
Год окончания:1995
Квалификация: преподаватель математики физики и химии
Сведения об ученой степени:
Ученая степень: кандидат педагогических наук
Специальность: 13.00.02­­–Теория и методика обучения и воспитания(информатизация в системе начального, среднего и высшего образования)
Год присвоения: 2009
Тема кандидатской диссертации:«Методика преподавания математики с применением компьютерной технологий в 5-6 классах средней школы»

Достижения

Лучший преподаватель 2020 года МОН РК

Научные труды

  1. Компьютер – оқушының математиканы оқып-білу іс-әрекетінің негізгі бір құралы // «Замануи сын-тегеуріндер мен қоғамның жаһандану жағдайында Қазақстандағы білім мен ғылымның инновациялық әлеуеті» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 1 том, 28-29 қазан 2016 Талдықорған
  2. Оқушылардың жеке басының интеллектуалды дамуына ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әсері // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия физико-математическая №6,2015
  3. Assessment of Pollution of Bottom Sediments on Quality of Water of the Ili River // Marsland Press PO Box 180432 Richmond Hill, New York 11418, USA Life Science Journal Volume 11, Number 3 March 25, 2014 ISSN:1097-8135 http://www.lifesciencesite.com
  4. Eсоanalytical Assessment of the Condition of Lake Balkhash // Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 8(18) December 2014
  5. Physical and chemical research of processes of salt formation in the water of Balkhash lake // CBU International conference on integration and innovation in science and education april 7-14, 2013, Prague, Czech republic
  6. Investigations of Bottom Sediment Formation of the Ili River // Oecologia Montana 2013,22, 34-37
  7. Техникалық мамандықтарға арналған зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар (физика пәні бойынша). Учебно-методическое пособие, «Принтланд», Талдыкорган 2012, 8 б.т.