Есеп және қаржы кафедрасы

жалпы мәлімет

     І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің қаржы-экономикалық факультетінің «Қаржы» және «Есеп және аудит» кафедралары жеке құрылымдық бөлімшелер ретінде жұмыс істей бастады.

2011 жылдан бастап «6M050900 – Қаржы», «6M050800 – Есеп және аудит» мамандықтары бойынша бейіндік магистратураға, сонымен қатар ғылыми-педагогикалық бағытқа қабылдау жүргізіліп келеді. «Қаржы» және «Бухгалтерлік есеп» кафедраларының қызметі. және аудит »Болон процесінің талаптарына сәйкес келетін үздіксіз кәсіби білім беру кешенін құру тұжырымдамасы туралы.

Жоғары ғылыми-педагогикалық әлеуетке ие кафедра қызметкерлері мемлекеттік бағдарламалық құжаттарда белгіленген білім беру саласындағы стратегиялық міндеттерді жүзеге асырады.

Бөлімнің қызметі жалпы басқару жүйелілігі мен принциптеріне негізделген. Осы қағидаттарға сәйкес жұмыс жасай отырып, бөлім барлық тұтынушылар топтарының пікірлерін ескере отырып, жүйені құру арқылы мамандар даярлау сапасын арттыру мәселелерін кешенді шешуге нақты мүмкіндік алды.

2015 жылы наурызда ACQUIN аккредиттеу кеңесінің шешімімен бухгалтерлік есеп және қаржы кафедрасының бакалавриат пен магистратураның білім беру бағдарламалары халықаралық аккредитациядан өтті.

2011 жылдан бастап «Есеп және аудит» және «Қаржы» мамандықтарының бакалавр-түлектері 6M050800 «Есеп және аудит», «6M050900 – Қаржы» мамандықтары бойынша магистратурада оқуларын жалғастыра алады.

2018 жылы «Есеп және аудит» және «Қаржы» кафедралары бір «Есеп және қаржы» кафедрасына біріктірілді

«Бухгалтерлік есеп және аудит» білім беру бағдарламасының мақсаты бухгалтерлік есеп және басқару есебі, қаржылық есептілікті халықаралық стандарттарға (ҚЕХС) сәйкес құру және талдау мен аудит жүргізу дағдыларына ие басқару, ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау болып табылады.

     «Қаржы» білім беру бағдарламасының мақсаты: студенттер мен магистранттардың   экономика, менеджмент, қаржы, ақша-несие, бухгалтерлік есеп, статистика саласындағы білімдерін қалыптастыру, бастапқы материалдарды талдау және тиісті қорытынды жасау, оларды қолдану дағдыларын қалыптастыру практика; қаржылық органдардың, банктік және банктік емес несиелік ұйымдардың, сақтандыру, зейнетақы, инвестициялық және басқа компаниялардың практикалық қызметінде сұранысқа ие болуға мүмкіндік беретін білімнің жоғары деңгейіне бағытталған бакалаврлар мен қаржы магистрлерін іргелі даярлау. , кәсіпкерлік субъектілерінің қаржы органдары, нарықтағы бәсекеге қабілетті жұмыс күші.

 

Кафедра тарихы
Тарихы

кафедраның құрылуы;

Есеп және қаржы кафедрасы І. Жансүгіров атындағы ЖМУ-дың заң-экономика факультетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Бүгінгі күнге дейін кафедра бакалавриат пен магистратураның келесі бағыттары бойынша мамандар даярлайды:

6В04104 - Есеп және аудит
6В04106 - Қаржы
7М04104 - Есеп және аудит
7М04106 -Қаржы
6В04107 - Бағалау
6В04105 - Мемлекеттік аудит

Қазіргі уақытта кафедрада 23 оқытушы, оның ішінде 2 экономика ғылымдарының докторы, 5 экономика ғылымдарының кандидаты, 16 магистр жұмыс істейді.

2011 жылдан бастап «6M050900 - Қаржы» және «6M050800 - Есеп және аудит» мамандықтары бойынша бейіндік магистратураға қабылдау, сондай-ақ ғылыми-педагогикалық бағыттар жүзеге асырылуда.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
 • 6В04104 – Есеп және аудит
 • «6В04106 – Қаржы»
 • «6В040107-Бағалау»
 • 6В04105 - Мемлекеттік аудит
 • «7М04104 – Есеп және аудит»
 • «7М04106 – Қаржы»
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТІ

Кафедрада оқу-әдістемелік жұмыс кафедраның, факультеттің, ОӘБ, университеттің Ғылыми Кеңесінің жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

Есеп және қаржы кафедрасының ПОҚ әр түрлі семинарлардың, оқыту курстары мен тренингтердің белсенді қатысушысы болып табылады.

Зерттеу қызметі

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасына сәйкес кафедрада ғылыми-зерттеу жұмысы жыл сайын бекітілген ҒЗЖ жоспары негізінде келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады: магистрлік диссертацияларды қорғау; ғылыми жобаларға қатысу; оқулықтар мен оқу құралдарын шығару; ғылыми мақалаларды жариялау; ғылыми конференцияларға қатысу; студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары. Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы Қазақстанда және одан тыс жерлерде өткізілетін халықаралық ғылыми – практикалық конференцияларға, форумдарға қатысады.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы үнемі магистрлік диссертацияларға, дипломдық жұмыстарға және басқа да ғылыми өнімдерге оппоненттеу және рецензиялау жүргізеді. Қазіргі уақытта кафедрада «Қаржыгер», «Кәсіби бухгалтер»ғылыми үйірмесі жұмыс істейді. Ғылыми-зерттеу үйірмесінің мүшелері тек ғылыми жұмыстармен ғана емес, ғылыми-практикалық конференцияларға студенттердің ғылыми баяндамаларын ұсынады.

АКАДЕМИКАЛЫҚ ұтқырлық

Кафедра білім алушылар мен оқытушылардың сыртқы және ішкі академиялық мобильділігі туралы ондаған түрлі білім беру мекемелерімен келісім-шартқа қол қойды. Осы шарттар негізінде ғылым, техника, білім беру саласында өзара тәжірибе алмасуға келісімдер бар.

Бүгінгі таңда есеп және қаржы кафедрасының студенттері, магистранттары, докторанттары шет елдерде академиялық ұтқырлық бойынша білім алуда жақсы мүмкіндік бар.

2017-2018 оқу жылында 6М050800 – Есеп және аудит мамандығының магистранттары академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша Э.ғ. к., PhD докторы, ҚР БҒСБК қауымдастырылған профессоры, Нархоз университетінің «Бухгалтерлік есеп, аудит және бағалау» кафедрасының профессоры Аппакова Г. Н. дәріс оқыды.

Сонымен қатар, 2017-2018 оқу жылында сыртқы және виртуалды академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру аясында 6М050900 – Қаржы мамандығының магистранттары РФ Алтай мемлекеттік университетінің профессоры, э.ғ. к. С. И. Обиременко «Поведенческая экономика»курсын тыңдады.

2019-2020 жж. э. ғ. к. Г. Лухманова академиялық ұтқырлық аясында Қазақ қатынас жолдары университетінде «Ақша-несие саясаты» пәні бойынша сабақ өткізді.

Әлеуметтік білім беру қызметі

Кафедраның әлеуметтік-тәрбие жұмысы тікелей студенттермен және топтармен сабақтарда, сондай-ақ сабақтан бос уақытта жүргізіледі. Патриоттық, оқу-Еңбек және мәдени-эстетикалық тәрбиеге баса назар аударылады.

Жұмыстың негізгі компоненттері университеттік білім беру жағдайында үздіксіз шығармашылық өзін-өзі дамытуға қабілетті шығармашыл, бәсекеге қабілетті, интеллигентті тұлғаны қалыптастыру қажеттілігін ескере отырып жүзеге асырылады.

Тұрақты оқу-тәрбие жұмысын жүзеге асыру үшін барлық оқу кезеңінде есеп және қаржы кафедрасының кураторлары мен эдвайзерлері білім беру бағдарламасын меңгеруде көмек көрсетуге бағытталған студенттермен ұйымдастырушылық-әдістемелік және кеңес беру жұмыстарын жүргізеді.

Кафедраның тәрбие жұмысының негізгі міндеттері::

– тиімді кәсіби қызмет үшін қажетті жеке қасиеттерді қалыптастыру;

– студенттерде азаматтық ұстаным мен патриоттық сананы, құқықтық және саяси мәдениетті қалыптастыру;

– оқытушылық ортада студенттерге жеке даму субъектісі ретінде қарым-қатынасты қалыптастыру;

– адамгершілік қасиеттерді, интеллигенттілікті тәрбиелеу;

-университет пен кафедраның тарихи-мәдени дәстүрлерін сақтау және көбейту.

ПОҚ кафедраның тәрбие жоспарына сәйкес академиялық топтарда кураторлық сағаттар өткізеді, корпус және жатақханада кезекшілік жүргізеді.

Кафедраның жетістіктері
БІЗДІҢ ҰСТАЗДАР

Салтанат Кенжебайқызы Байдыбекова

Кафедра меңгерушісі,Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент

 

b-saltanat@mail.ru

сот: 87776917909

Қосымша телефон-1137.1139

Қосымша

  Блеутаева Кульжамал Бегимбаевна

  Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент

  bleutaeva@mail.ru

  87013557498

  Қосымша телефон-1137.1139

  Шомшекова Балхия Кульмесовна

  Экономика ғылымдарының кандидаты, м.а. Доцент

  bshomshekova@mail.ru

  87017585264

  Қосымша телефон-1137.1139

  Қосымша

  Сейсекенова Мейрамбала Бейсембековна

  Аға оқытушы

  m.seisekenova@mail.ru

        87012041328

  Қосымша:

  Лухманова Гульнар Койшыбаевна

  Экономика ғылымдарының кандидаты, м.а. Доцент

  irada_010109@mail.ru

        87071122172

  Қосымша

  Абдыкалиева Жупаргуль Шайласовна

  магистр, аға оқытушы

  zabdykalieva@mail.ru

        87085682497

  Сыздыкбаева Нургуль Байшариповна

  магистр, аға оқытушы

  nurgul.010174@mail.ru

        87089380274

  Қосымша

  Турысбекова Райхан Кундашовна

  магистр, аға оқытушы

  turysbekova777@mail.ru

        87777960665

  Қосымша

  Нуртаева Асель Какеновна

  магистр, аға оқытушы

  ak.nurtaeva@gmail.com

        87054663170

  Бастаубаев Аслан Куандыкович

  магистр, аға оқытушы

  aslankz2030@mail.ru

        87015823828

  Гаджиев Фаррух Аллахвердыевич

  магистр, аға оқытушы

  farrux_gajiev@mail.ru

       87017037281

  Толегенова Аида Досмухамбетовна

  магистр, аға оқытушы

  aida_23_85@mail.ru

       87057197541

  Кереева Айнур Рыстаевна

  магистр, аға оқытушы

  kira_a86@mail.ru

   87011217997

  Асанова Жанна Имашевна

  магистр, аға оқытушы

  Абдықалық Самал Ерғазықызы

  магистр, аға оқытушы

  samal_a_91@mail.ru

       87082935693

  Абдықалық Самал Ерғазықызы

  магистр, аға оқытушы

  samal_a_91@mail.ru

       87082935693

  Қосымша

  Конысбаева Гульвира Бусегеновна

  магистр, аға оқытушы

  konysbaeva73@mil.ru

       87021352166

  Қосымша

  Бурнашева Венера Рашитовна

  магистр, аға оқытушы

  venera.8420@mail.ru

  +7 (777) 240-61-28

  Қосымша