ЕСЕП ЖӘНЕ ҚАРЖЫ САЛАСЫ БОЙЫНША БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАCЫ

Жалпы Мәліметтер

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің қаржы-экономикалық факультетінің «Қаржы» және «Есеп және аудит» кафедралары жеке құрылымдық бөлімшелер ретінде жұмыс істей бастады.

2011 жылдан бастап «6M050900 – Қаржы», «6M050800 – Есеп және аудит» мамандықтары бойынша  магистратураға, сонымен қатар ғылыми-педагогикалық бағытқа қабылдау жүргізіліп келеді. «Қаржы» және «Бухгалтерлік есеп» кафедраларының қызметі және аудит »Болон процесінің талаптарына сәйкес келетін үздіксіз кәсіби білім беру кешенін құру тұжырымдамасы туралы.

Жоғары ғылыми-педагогикалық әлеуетке ие кафедра қызметкерлері, мемлекеттік бағдарламалық құжаттарда белгіленген білім беру саласындағы стратегиялық міндеттерді жүзеге асырады.

Бөлімнің қызметі жалпы басқару жүйелілігі мен принциптеріне негізделген. Осы қағидаттарға сәйкес жұмыс жасай отырып, бөлім барлық тұтынушылар топтарының пікірлерін ескере отырып, жүйені құру арқылы мамандар даярлау сапасын арттыру мәселелерін кешенді шешуге нақты мүмкіндік алды.

кафедра тарихы

Есеп және Қаржы саласы бойынша білім беру бағдарламасы І.Жансүгіров атындағы ЖУ құқық және экономика факультетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Бүгінгі таңда білім беру бағдарламалары бакалавриат, магистратура және докторантураның келесі бағыттары бойынша мамандар даярлайды:

 • 6В04104 - Есеп және аудит
 • 6В04106 - Қаржы
 • 6В04107 - Бағалау
 • 7М04104 - Есеп және аудит
 • 7М04106 -Қаржы
 • 8D04106 - Қаржы

Қазіргі уақытта білім беру бағдарламасында 15 оқытушы жұмыс істейді, оның ішінде 1 экономика ғылымдарының докторы, 4 экономика ғылымдарының кандидаты, 1 философия докторы (PhD),  9 магистр.

2015 жылы наурызда ACQUIN аккредиттеу кеңесінің шешімімен бухгалтерлік есеп және қаржы кафедрасының бакалавриат пен магистратураның білім беру бағдарламалары халықаралық аккредитациядан өтті.

2011 жылдан бастап «Есеп және аудит» және «Қаржы» мамандықтарының бакалавр-түлектері 6M050800 «Есеп және аудит», «6M050900 – Қаржы» мамандықтары бойынша магистратурада оқуларын жалғастыра алады.

2018 жылы «Есеп және аудит» және «Қаржы» кафедралары бір кафедраға кафедраға на біріктірілді.

2021 жылдың қыркүйек айынан бастап  «Есеп және қаржы» кафедрасы Есеп және қаржы саласы бойынша білім беру бағдарламасына өзгертілді.  

«Бухгалтерлік есеп және аудит» білім беру бағдарламасының мақсаты бухгалтерлік есеп және басқару есебі, қаржылық есептілікті халықаралық стандарттарға (ҚЕХС) сәйкес құру және талдау мен аудит жүргізу дағдыларына ие басқару, ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау болып табылады.

«Қаржы» білім беру бағдарламасының мақсаты – студенттер мен магистранттардың экономика, менеджмент, қаржы, ақша-несие, бухгалтерлік есеп, статистика саласындағы білімдерін қалыптастыру, бастапқы материалдарды талдау және тиісті қорытынды жасау, оларды қолдану дағдыларын қалыптастыру практикасы,  қаржылық органдардың, банктік және банктік емес несиелік ұйымдардың, сақтандыру, зейнетақы, инвестициялық және басқа компаниялардың практикалық қызметінде сұранысқа ие болуға мүмкіндік беретін, білімнің жоғары деңгейіне бағытталған бакалаврлар мен қаржы магистрлерін іргелі даярлау, кәсіпкерлік субъектілерінің қаржы органдары, нарықтағы бәсекеге қабілетті жұмыс күші.

             Біздің ПОҚ:

 • Беделбаева Асель Ериковна – білім беру бағдарламаларының жетекшісі;
 • Блеутаева Кульжамал Бегимбаевна – э.ғ.д., профессор; 
 • Байдыбекова Салтанат Кенжебаевна – э.ғ.к., қауымдастырылған  профессор;
 • Шомшекова Балхия – к.э.н., оқытушы-дәріскер;
 • Сейсекенова Мейрамбала Бейсембековна – к.э.н., оқытушы-дәріскер;
 • Лухманова Гульнар Койшыбаевна – к.э.н., оқытушы-дәріскер;
 • Касеинова Меруерт Ибрагимовна – философия докторы (PhD), оқытушы-дәріскер;
 • Абдыкалиева Жупаргуль Шайласовна – магистр, оқытушы-дәріскер;
 • Сыздыкбаева Нургуль Байшариповна – магистр, оқытушы-дәріскер;
 • Турысбекова Райхан Кундашовна – магистр, оқытушы-дәріскер;
 • Нуртаева Асель Какеновна – магистр, оқытушы-дәріскер;
 • Бастаубаев Аслан Куандыкович – магистр, оқытушы-дәріскер;
 • Гаджиев Фаррух Аллахвердыевич – магистр, оқытушы-дәріскер;
 • Абдықалық Самал Ерғазықызы – магистр, оқытушы-дәріскер;
 • Бурнашева Венера Рашитовна – магистр, оқытушы-дәріскер.
Білім беру бағдарламалары
 • 6В04104 (5В050800) - Есеп және аудит (Бакалавр);
 • 6В04106 (5В050900) - Қаржы (Бакалавр);
 • 6В040107 - Бағалау (Бакалавр);
 • 7М04104 - Есеп және аудит (Магистратура);
 • 7М04106 - Қаржы (Магистратура);
элективТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГы
 • А траекториясына арналған кәсіби мәтіндердің академиялық аудармасы В) В траекториясына арналған кәсіби мәтіндердің академиялық аудармасы
 • Фискалдық саясат және экономиканы реттеу
 • Қаржылық талдау
 • 1) Сақтандыру бизнесі 2) Қор нарығы және биржалық іс 3) Зейнетақы нарығы
 • 1) Қаржылық тәуекелдер 2) Төлем жүйелері
 • А) A траекториясына арналған ағылшын тіліндегі Академиялық хат В) В траекториясына арналған ағылшын тіліндегі Академиялық хат
 • А) Коммерциялық банктердегі бухгалтерлік есеп В) Бюджеттік есеп
 • 1) Инвестициялық жобаларды талдау және бағалау 2) Бизнестін құнын қаржылық бағалау
 • А) Қаржылық институттарының қызметін қадағалау В) Қаржылық бақылау
 • А) Банктік қызмет және қызмет көрсету В) Шаруашылық субъектілеріне және халыққа салық салу
 • А) Банктік менеджмент және маркетинг В) Салық менеджменті
 • А) Коммерциялық банктердегі қаржылық талдау В) Салықтық әкімшілендіру
Оқу-әдістемелік қызметі

Авторлардың аты-жөні

Атауы

Шығыс деректер

1

Конысбаева Г.Б.

Кереева А.Р.

Асанова Ж.И.

Бухгалтерлік есеп (оқу құралы)

2020, 10 п.л.

2

Нуртаева А.К.

Абдыкалык С.Е.

Банктік операциялар

(оқу құралы)

2020, 10 п.л.

3

Гаджиев Ф.А.

Менеджмент және Маркетинг негіздері

2020, 10 п.л.

ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ

Авторлардың аты-жөні

Баяндама атауы

Конференция атауы

1

Гаджиев Ф.А.

Кәсіпорынның қаржылық қызметін жоспарлаудағы тәуекелдерді анықтаудың рөлі

Республикалық ғылыми-практикалық конференция «ЭКОНОМИКА. БИЗНЕС. БІЛІМ беру». 09.10.2020 ж

1

Конысбаева Г.Б Кереева А.Р, Абдыкалык С.Е

Қаржылық нәтижелердің бухгалтерлік және салықтық есебі: өзара байланыстарды бағалау және ұйымдастыру-әдістемелік қамтамасыз ету

Меридиан ғылыми электронды журналы. 2020. № 2 (36).

2

Шомшекова Б.К.

Қазақстан Республикасындағы банктік депозиттік саясатты дамыту мәселелері

« Trends of modern science – 2020» атты XVI -халықаралық практикалық конференция материалдарының жинағы (Ұлыбритания. Шеффильд қ., 2020ж.)

3

Абдыкалиева Ж.Ш.

Ауылшаруашылық кооперативін құрудың шетелдік тәжірибесі

«Қазіргі әлемдегі ғылым мен білім: XXI ғасырдың сын-қатерлері» сәуір 2020 жыл. НҰРСҰЛТАН (АСТАНА)

4

Абдыкалиева Ж.Ш.

Ауыл шаруашылық кооперативінің тиімділігін бағалау моделі

Алтын Орда мемлекетінің 750 жылдығына арналған «Алтын Орда – Қазақ мемлекеттілігінің қайнар бастауы» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Талдықорған қаласы, 2020

5

Турысбекова Р.К., Асанова Ж.И.

Кәсіпорындарда шығындарды есепке алуды жетілдіру мәселелері мен жолдары

Меридиан ғылыми электронды журналы 2020. № 2 (36).

6

Сейсекенова М.Б.

Қазіргі жағдайда менеджерлерді үздіксіз оқыту мен біліктілігін арттырудың өзектілігі

2020 жылғы 20 наурыздағы «Экономика, ғылым, инновация» республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. Украина. Донецк ұлттық техникалық университеті. Донецк 2020.

7

Сейсекенова М.Б.

Қазақстанның жоғары оқу орындарында онлайн оқытудың өзектілігі: мәні, мәселелері мен болашағы

Алтын Орда мемлекетінің 750 жылдығына арналған «Алтын орда-Қазақ мемлекеттілігінің негізі» атты Халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. Жетісу университетінің баспа бөлімі. И. Жансүгіров. 040009, Талдықорған, Жансүгіров к-сі, 187а. с. 312-317


 

Авторлардың аты-жөні

Баяндама атауы

Журналдың атауы,№, жылы

Сайтқа сілтеме

1

Шомшекова Б.К.

«Өңірлік дамудың экологиялық-экономикалық тұрақтылығы»

 Экологиялық менеджмент және туризм журналы. 2020 жыл, Том XI, шығарылым 3 .(43). 594-600

Вестник НИА РК

2

Балтабаева А., Бекметова А., Қылышпаева Б., Ассанова Ж., Жүнісова Г.

Кәсіпорындарды экологиялық бағдарланған дағдарысқа қарсы басқару: проблемалар, бағыттар мен перспективалар

Экологиялық менеджмент және туризм журналы 2020

https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/4588

АКАДЕМИялық ҰТҚЫРЛЫҚ

Білім беру бағдарламасы ондаған түрлі білім беру мекемелерімен, білім алушылар мен оқытушылардың сыртқы және ішкі академиялық ұтқырлығы туралы шарттарға қол қойды. Осы шарттардың негізінде ғылым, техника, білім беру саласында өзара тәжірибе алмасуға арналған келісімдер бар.

Бүгінгі таңда есеп және қаржы саласы бойынша білім беру бағдарламасының  студенттері, магистранттары мен докторанттарының академиялық ұтқырлық бойынша шетелдерде оқуға тамаша мүмкіндігі бар.

2019-2020 жылдары Э. ғ. к. Г. Лухманова академиялық ұтқырлық аясында Қазақ қатынас жолдары университетінде «ақша-кредит саясаты» пәні бойынша сабақ өткізді.

ӘЛЕУМЕТТІК-ТӘРБИЕ ҚЫЗМЕТІ

Білім беру бағдарламаның әлеуметтік-тәрбие жұмысы студенттермен және топтармен тікелей сабақтарда да, сабақтан бос уақытта да жүргізіледі. Патриоттық, оқу-еңбек және мәдени-эстетикалық тәрбиеге баса назар аударылады.

Жұмыстың негізгі компоненттері университеттік білім беру жағдайында шығармашылық, бәсекеге қабілетті, өзін-өзі шығармашылық дамытуға қабілетті зиялы тұлғаны қалыптастыру қажеттілігін ескере отырып жүзеге асырылады.

Оқу кезеңі бойы тұрақты оқу-тәрбие жұмысын жүзеге асыру үшін Есеп және қаржы саласы бойынша білім беру бағдарламасының  эдвайзерлері студенттермен білім беру бағдарламасын меңгеруге көмек көрсетуге бағытталған ұйымдастырушылық-әдістемелік және консультациялық жұмыс жүргізеді.

Кафедра жетістіктері

Есеп және қаржы кафедрасының меңгерушісі, экономика ғылымдарының кандидаты Байдыбекова С.К. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ,Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2018 жылғы маусымдағы шешімімен оған доцент атағы берілді.      

І.Жансүгіров атындағы Жетісу  мемлекеттік университетінің 45 жылдығына орай , көп жылғы жемісті жұмысы мен кәсіби шеберлігі және білім мен ғылымдағы ерекше жетістіктері үшін, есеп және қаржы кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к. Байдыбекова С.К. «Ерең еңбегі үшін» медалімен марапатталған.

Жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі елеулі табысы үшін экономика ғылымдарының кандидаты, доцент м.а. Шомшеков Б.К. «Ы.Алтынсарин» төсбелгісімен марапатталды

БІЗДІҢ ОҚЫТУШЫЛАР

Беделбаева Асель Ериковна

Білім беру бағдарламасының жетекшісі

+7(701) 072-07-70

aselya.mukatova@mail.ru

Блеутаева Кульжамал Бегимбаевна

Экономика ғылымдарының докторы, профессор

+7 (701) 355-74-98

bleutaeva@mail.ru

Қосымша

Байдыбекова Салтанат Кенжебаевна

Экономика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

+7 (777) 691-79-09

b-saltanat@mail.ru

Қосымша

фон 0003

  Шомшекова Балхия

  Экономика ғылымдарының кандидаты, оқытушы-дәріскер

  +7 (701) 758-52-64

  bshomshekova@mail.ru

  Қосымша

  я-сейчас-загружусь (1)

   Сейсекенова Мейрамбала Бейсембековна

   Экономика ғылымдарының кандидаты, оқытушы-дәріскер

   +7 (701) 204-13-28

   m.seisekenova@mail.ru

    

   Қосымша

   1112

    Лухманова Гульнар Койшыбаевна

    Экономика ғылымдарының кандидаты, оқытушы-дәріскер

    +7 (707) 112-21-72
    irada_010109@mail.ru

    Қосымша

    Касеинова Меруерт Ибрагимовна

    Философия докторы (PhD), оқытушы-дәріскер

    +7 (707)-338-78-92

    ki.meru@mail.ru

    фон 0004

     Абдыкалиева Жупаргуль Шайласовна

     магистр, оқытушы-дәріскер

      +7 (708) 568-24-97

     zabdykalieva@mail.ru

     Қосымша

     19

      Сыздыкбаева Нургуль Байшариповна

      магистр, оқытушы-дәріскер

        +7 (708) 938-02-74

      nurgul.010174@mail.ru

      Қосымша

      51

       Турысбекова Райхан Кундашовна

       магистр, оқытушы-дәріскер

        +7 (777) 796-06-65

       turysbekova777@mail.ru

       Қосымша

       фон (1)

        Нуртаева Асель Какеновна

        магистр, оқытушы-дәріскер

         +7 (778) 698-67-57

        ak.nurtaeva@gmail.com

        Қосымша

        149

         Бастаубаев Аслан Куандыкович

         магистр, оқытушы-дәріскер

          +7 (701) 582-38-28
         aslankz2030@mail.ru

         Қосымша

         31

          Гаджиев Фаррух Аллахвердыевич

          магистр, оқытушы-дәріскер

           +7 (701) 703-72-81

          farrux_gajiev@mail.ru

          Қосымша

          82

           Абдықалық Самал Ерғазықызы

           магистр, оқытушы-дәріскер

            +7 (708) 293-56-93

           samal_a_91@mail.ru

           Қосымша

           249

            Бурнашева Венера Рашитовна

            магистр, оқытушы-дәріскер

             +7 (777) 240-61-28

            venera.8420@mail.ru

            Қосымша