ӘОЖ 150.113                                                                                                                                                                                                       https://doi.org/10.53355/s7285-1924-4609-z

ЖАСТАРДЫ БАСКЕТБОЛ ОЙЫНЫНА ҮЙРЕТУДІҢ БАСТАПҚЫ КЕЗЕҢІНДЕГІ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КӨЗҚАРАС

Бейсенов Е.Е., «Дене шынықтыру және спорт» мамандығының 2 курс магистранты

Ғылыми жетекшісі: Зауренбеков Б.З., PhD докторы

І.Жансүгіров атындағы Жетысу университеті, Талдықорған қаласы


E-mail: zauranbekov83@mail.ru

Баскетбол студенттердің дене тәрбиесінің ең тиімді құралдарының бірі болып табылады. Сабақтарда оқытудың және спорттық жаттығудың дәстүрлі қағидаттарын ұтымды пайдалану және жеке көзқарас дені сау және физикалық дайындалған маманды тәрбиелеуге мүмкіндік береді.


Тірек сөздер: Баскетбол ойынының ережелері, физикалық денсаулық, салауатты өмір салты, дене шынықтыру, қозғалыс белсенділігі.


Баскетбол является одним из самых эффективных средств физического воспитания студентов. Рациональное использования на занятиях традиционных принципов обучения и спортивной тренировки и индивидуальный подход позволит воспитать здорового и физическ подготовленногоспециалиста.

Ключевые слова: правила игры в баскетбол, физическое здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура, двигательная активность.

          Basketball is one of the most effective means of physical education of students. Rational use of traditional principles of training and sports training in the classroom and an individual approach will allow you to educate a healthy and physically prepared specialist.

Keywords: basketball rules, physical health, healthy lifestyle, physical culture, motor activity.