ӘОЖ 541.124                                                                                                                                                                              https://doi.org/10.53355/x8450-6591-4541-f

 

ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНА ӘЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТРЕНИНГТЕРДІҢ ӘСЕРІ

 

Наубаева Х.Т., пс.ғ.д, педагогика және психология білім беру бағдарламасының қауымдастырылған профессоры,

Бәйтен Б., «Педагогика және психология» мамандығының магистранты

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қаласы

 

E-mail: naubaeva_58@bk.ru, balnur.baitenova@mail.ru

 

Мақалада жеткіншек жастағы балалардың өзара қарым-қатынасын қалыптасундағы әлеуметтік-психологиялық тренингтің ролі туралы қарастырылады. Жеткіншек жасындағы басты ерекшілік – психологиялық дамудың барлық аспектілері айқын байқалады. Жеткіншек кезіндегі психикалық дамудың маңызды факторы бірі  — осы кезеңнің жетекші қызметі ретінде ерекшеленетін құрдастарымен қарым-қатынасы.

Тірек сөздер: жеткіншек, қарым-қатынас, тренинг, әлеуметтік-психологиялық тренинг, психологиялық көмек.

 

В статье рассматривается роль социально-психологического тренинга в формировании взаимоотношений детей подросткового возраста. Главная особенность подросткового возраста-ярко выражены все аспекты психологического развития. Одним из важнейших факторов психического развития В подростковом возрасте является общение со сверстниками, которое выделяется как ведущая деятельность этого периода.

Ключевые слова: подростковый возраст, общение, тренинг, социально-психологический тренинг, психологическая помощь.

 

The article examines the role of socio-psychological training in the formation of relationships of adolescent children. The main feature of adolescence is that all aspects of psychological development are pronounced. One of the most important factors of mental development In adolescence is communication with peers, which stands out as the leading activity of this period.

Keywords: adolescence, communication, training, socio-psychological training, psychological assistance