ӘОЖ 541.124                                                                                                                                                                                https://doi.org/10.53355/n3762-2256-3948-t

 

 

ЖАС ФУТБОЛШЫЛАРДЫҢ ИКЕМДІЛІК ЖӘНЕ ШАПШАҢДЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ

 

Омаров Т.Д., мұғалім-модератор, дене шынықтыру пәні мұғалімі

Атабаев А.М., мұғалім-модератор, дене шынықтыру пәні мұғалімі

Талдықорған қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі

 

E-mail: Talgat.21@mail.ru, Ataba_87@mail.ru

 

Беріліп отырған мақалада жасөспірім футболшы қыздардың икемділік және шапшаңдық қабілеттерін дамыту мәселелері қарастырылған. Өзектілігі сол, жасөспірім футболшылардың дене қасиеттерін дамытуды жаттығулар арқылы жүзеге асырып тәжірибе жүргізу, оны белгілі тәсілдерді қолдана отырып іске асыру болып табылады. Жалпы қолданыста жүрген әдіс-тәсілдердің бала дамуына әсері көп, дегенмен де әдістемелік ұсыныстардың көбісі маманның өткізіліп жатқан машықтану үдерісіне сәйкес келе бермейді. Осыған байланысты мектебімізде екі-үш жыл көлемінде қыздарға арналған футбол үйірмесінде жинақталған іс-тәжірибеден мысалдар келтіріледі. Футболшылардың икемділік және шапшаңдық қабілеттерін дамыту баланың жас ерекшелігіне, дайындық деңгейіне  (берілген жаттығуларды қабылдау шегіне) және жаттығу уақытына байланысты екенін білеміз. Мақсатымыз қыз балалардың икемділігі мен шапшаңдығын дамыту жолдарын арнайы жаттығулар мен жүктемелер беру арқылы, қайталанып орындалатын әдісті қолданып қалыптастырып, жетілдіру болып табылады. Жүктемені саралау арқылы бере отырып, біртіндеп дамыту.

Тірек сөздер: футбол, әдістеме, машықтану, оқушы қыздар, шапшаңдық, икемділік, дамыту, ойын амалдарының нәтижелілігі, дене дайындығы көрсеткіші.

 

            В данной статье рассмотрены вопросы развития гибкости и скоростных способностей девочек-подростков. Актуальность заключается в том, что развитие физических качеств футболистов-подростков осуществляется с помощью упражнений, практикуется с использованием определенных приемов. Общепринятые методики оказывают большое влияние на развитие ребенка, однако большинство методических рекомендаций не соответствуют процессу практики, проводимой специалистом. В связи с этим приводятся примеры из практики, накопленной за два-три года в футбольном кружке для девочек. Мы знаем, что развитие способностей футболистов к гибкости и быстроте зависит от возраста ребенка, уровня подготовки (предела восприятия заданных упражнений) и времени тренировки. Цель состоит в том, чтобы развивать гибкость и быстроту у девочек, формируя и совершенствуя их с помощью повторных методов выполнения упражнений и нагрузок.

            Ключевые слова: футбол, методика, практика, школьницы, быстрота, гибкость, развитие, результативность игровых приемов, показатель физической подготовленности.

 

            This article discusses the development of flexibility and speed abilities of adolescent female footballers. The relevance lies in the fact that the development of the physical qualities of teenage football players is carried out with the help of exercises, practiced using certain techniques. The generally accepted methods have a great influence on the development of the child, however, most of the guidelines do not correspond to the process of practice carried out by a specialist. In this regard, examples are given from the experience gained over two to three years in a football club for girls. We know that the development of a football player’s ability to be flexible and quick depends on the age of the child, the level of training (the limit of perception of the given exercises) and the training time. The goal is to develop footballers’ flexibility and agility, building and improving them through repetitive exercise and stress techniques.

              Keywords: football, methodology, practice, schoolgirls, speed, flexibility, development, effectiveness of playing techniques, indicator of physical fitness.