Введите текст заголовка

ӘОЖ 343.2/.7                                                                                                                                                                                             https://doi.org/10.53355/b9163-4936-8655-w

 

 

ЖЕҢІЛДЕТЕТІН МӘН-ЖАЙЛАРДА АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ЗИЯН КЕЛТІРЕТІН ҚЫЛМЫСТАРДЫ САРАЛАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

 

 

Конысбекова М.Р., Бақберген Б.

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қаласы

 

 

Бұл мақалада ҚР ҚК 111, 112,113-баптары бойынша қылмыстарды саралау кезінде туындайтын мәселелер қарастырылады, соның ішінде алдын алу кезінде туындайтын қателер талданды. Маңызды мәселе — денсаулыққа ауыр зиянды абайсызда келтіруге байланысты қылмыстардан дұрыс ажыратуға көмектесетін индивидуализациялық белгілер талданды.

Тірек сөздер: денсаулық, аффект жағдайы, қажетті қорғаныс шегінен шығу, ауыр зиян.

 

 

В данной статье рассматриваются вопросы, возникающие при квалификации преступлении по ст.111,112,113 УК РК, анализируются ошибки, которые чаще всего возникают у проавоприминительной. Важным моментом являются индивидуализирующие признаки, помогающие правильно отграничивать неосторожное приченение тяжкого вреда здоровью от смежных по составу преступлений.

Ключевые слова: здоровье, состояние аффекта, повышение пределов необходимой обороны, тяжкий вред.

 

 

This article discusses the issues arising during the qualification of a crime under Articles 111,112, 113 of the Criminal Code of the Republic of Кazakhstan, analyzes the errors that most often occur during prevention. An important point is the individualizing signs that help to correctly distinguish the infliction of serious harm to health from crimes related to negligent harm.

Keywords. health, state of affect, increase of the necessary protective threshold, grave harm.