УДК 581.9. 581.92                                                                                                                                                                               https://doi.org/10.53355/r9682-8580-2260-i

ЖОҢҒАР АЛАТАУ ТАБИҒИ ПАРКІ ФЛОРАСЫНДА КЕЗДЕСЕТІН ҚР ҚЫЗЫЛ КІТАБЫНА ЕНГЕН ӨСІМДІК ТҮРЛЕРІНІҢ МОНИТОРИНГІ

Бахтаулова А.С., Спабеков Б.Б.

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қаласы

 

Email: bahtaulova@mail.ru

 

Жоңғар-Алатау табиғи парктің аумағында 845 өсімдік түрі бар, оның ішінде 56 эндемик, 26 түрі Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген. Парк ғылыми қызметкерлері, ғылыми-зерттеу институттары мен жоғары оқу орындары ғалымдарының соңғы он жылда жүргізген зерттеулерінің нәтижесінде флористикалық тізімге 423 түр қосылды, оның ішінде 15 түрі Қызыл кітапқа енген.

Тірек сөздер: табиғи парк, флора, түр, тұқымдас, мониторинг, Қызыл кітап.

На территории Жонгар-Алатауского природного парка насчитывается 845 видов растений, в том числе 56 эндемиков, 26 видов, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан. В результате исследований, проведенных научными сотрудниками парка, учеными научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений в течение последних десяти лет, флористический список дополнен 423 видами, в том числе 15 видами, занесенных в Красную книгу.

Ключевые слова: природный парк, флора, вид, семейство, мониторинг, Красная книга.

 

On the territory of the Zhongar-Alatau Natural Park, there are 845 plant species, including 56 endemics, 26 species listed in the Red Book of the Republic of Kazakhstan. As a result of research carried out by researchers of the park, scientists from research institutes and higher educational institutions over the past ten years, 423 species have been added to the floristic list, including 15 species included in the Red Book.

Key words: natural park, flora, species, family, monitoring, Red Book.