Введите текст заголовка

ӘОЖ 616.896-036                                                                                                                                                                                       https://doi.org/10.53355/l4011-7405-1720-w

 

 

«КОРРЕКЦИЯЛЫҚ КАБИНЕТ АЯСЫНДАҒЫ ПСИХОЛОГ МАМАНЫНЫҢ АУТИЗМІ БАР БАЛАЛАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ТҮЗЕТУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ»

 

Жантелинова М.Б., жоғарғы дәрежелі педагог-психолог

Мукатова А.М., педагог –психолог, педагог эксперт .

№1 «Психолого-педагогикалық түзеу кабинеті» КММ, Талдықорған қаласы

 

E-mail: zhantelinova@mail.ru, aliyamiras.m@gmail.com

 

 

Мақалада аутизмі бар балалардың ерекшелігі және түзету жұмыстары мен жұмыс кезеңдері қарастырылған. Мақалада аутист балалармен жүргізілетін ойын түрлері берілген.

Бұл мақалада аутизм туралы жазылған. Бұл мақала жас психолог, дефектолог мамандары және ата-ана үшін маңызды мәлімет болып табылады. Бұл мақалада осы ауытқушылықтың алдын – алу немесе ерте жастан түзету көмегін көрсету жұмыстары көрсетілген. Мақалада аутизмі бар балалармен жүргізілетін жұмыстың кезеңдері көрсетілген.

Тірек сөздер: аутизм, қарым-қатынас, эмоция, ойын әрекеті, түзету жұмыстары, имитация;

 

Эта статья про аутизм. Эта статья — важная информация для юных психологов, логопедов и родителей. В этой статье описывается работа по предотвращению или исправлению этого расстройства в раннем возрасте. В статье описаны этапы работы с детьми с аутизмом.

Ключевые слова: аутизм, общение, эмоции, игра, коррекционная работа, имитация;

 

This article is about autism. This article is important information for young psychologists, speech pathologists and parents. This article describes the work to prevent or correct this disorder at an early age. The article describes the stages of work with children with autism.

Keywords: autism, communication, emotions, play, correctional work, imitation;