ӘОЖ 343.85                                                                                                                                                                                       https://doi.org/10.53355/u8394-2939-7767-y

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ЗОРЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫЛЫҒЫНЫҢ СЕБЕПТІК КЕШЕНІ

Ашимова Д.И. 1, Шынасилов Э. 2

1 Қылмыстық-құқықтық пәндер білім беру бағдарламасының аға оқытушысы

2 «Құқықтану» оқу бағдарламасының 3 курс студенті

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қаласы

 

E-mail: dinastie_galiktdk@mail.ru

Зорлық көрсету қазіргі кездерде адамзат алдында тұрған ушықты мәселе болып отыр. Себебі ол қоғамдық қатынастың барлық саласында оның ішінде қылмыстылықта жиі көрініс табуда. Зорлық көрсету қылмысы санының көбейгенімен қатар, қазір оның сипаты мен дәрежесі де өзгерді, оны қаруланған, ұйымдасқан әрі білікті адамдар жасайтын болды. Зорлыққа «әлеуметтік өмірде күш көрсету немесе психологиялық мәжбүрлеу мақсатында күш қолдану немесе оны қолданамын деп қорқыту» деген анықтама берілген.

Тірек сөздер: кәмелетке толмағандар, қылмыс, зорлық, алдын алу жолдары, детерминация.

 

Насилие в настоящее время является серьезной проблемой, стоящей перед человечеством. Потому что он часто проявляется во всех сферах общественных отношений, в том числе в преступности. Наряду с увеличением числа насильственных преступлений, теперь изменился и характер, и степень, в которой они совершались вооруженными, организованными и квалифицированными людьми. Насилию дано определение «применение насилия или угрозы его применения с целью насилия или психологического принуждения в социальной жизни».

Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность, насилие, пути предупреждения, детерминация.

 

Violence is currently a serious problem facing humanity. Because it often manifests itself in all spheres of public relations, including crime. Along with the increase in the number of violent crimes, the nature and extent to which they were committed by armed, organized and qualified people have now changed. Violence is defined as «the use of violence or the threat of its use for the purpose of violence or psychological coercion in social life».

Keywords. minors, crime, violence, ways of prevention, determination.