Введите текст заголовка

ӘОЖ 378.24                                                                       https://doi.org/10.53355/j7286-5550-2252-m

 

ЛОГОПЕДТІҢ КӘСІБИ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

 

Галиева А.Н., Садырқұл Л.М.

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ.

 

 

E-mail: specialpedagogy@mail.ru, nurai_gali@mail.ru

 

 

Мақалада логопедтің кәсіби қызметіндегі еңбек функциялары талданған. Логопед-мұғалімнің еңбек әрекеттері, жалпы білім беру мекемелеріндегі логопедиялық сүйемелдеу, даму мүмкіндігі шектеулі балалалармен жүргізілетін логопедиялық жұмыстың негізгі міндеті қарастырылған.
            Тірек сөздep: логопед, кәсіби қызмет, даму мүмкіндігі шектеулі, логопедиялық сүйемелдеу, логопедиялық жұмыс.
 
     В статье проанализированы трудовые функции в профессиональной деятельности логопеда. Рассмотрены трудовые действия учителя-логопеда, логопедическое сопровождение в общеобразовательных учреждениях, основная задача логопедической работы с детьми с ограниченными возможностями развития.
       Ключевые слова: логопед, профессиональная деятельность, с ограниченными возможностями развития, логопедическое сопровождение, логопедическая работа логопед, профессиональная деятельность, с ограниченными возможностями развития, логопедическое сопровождение, логопедическая работа.
 
         The article analyzes labor functions in the professional activity of a speech therapist. The article considers the labor actions of a speech therapist teacher, speech therapy support in general education institutions, the main task of speech therapy work with children with developmental disabilities.
            Key words: speech therapist, professional activity, with disabilities, speech therapy support, speech therapy work.