Мамилина Самал Кайратовна

Дәрежесі: педагогика және психология магистрі

Должность: аға оқытушы

білімі

Жоғары білім туралы мәліметтер:

Оқу орны:  І. Жансүгіров ат. ЖМУ

Мамандығы: Еңбек және кәсіпкерлік технологиясы 
Бітірген жылы: 2007 ж.
Біліктілігі: Еңбек және кәсіпкерлік технологиясы мұғалімі

Жоғары білім туралы мәліметтер:

Оқу орны: І. Жансүгіров ат. ЖМУ
Мамандығы: Педагогика және психология 
Бітірген жылы: 2020 ж.
Біліктілігі: Педагог-психолог

Академиялық дәрежесі туралы мәліметтер:

Оқу орны: І. Жансүгіров ат. ЖМУ

Мамандығы: Педагогика және психология 
Бітірген жылы: 2009 ж.
Біліктілігі: Педагогика және психология магистрі

Ғылыми еңбектері

       1.«Бастауыш сынып оқушыларына патриоттық тәрбие беруге мұғалімдерді дайындау» «Ғылым, білім, және инновация-«Қазақстан-2050»        стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 23-24 қазан 3-            бөлім  2015ж.

 1. «Взаимосвязь подготовки и переподготовки кадров в уровневой системе образования» Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ Хабаршысы «Педагогика ғылымдары» сериясы. Алматы №2 (445) 2017ж.
 2. «Студенттердің тұлғалық дамуындағы лидерлік сапа қасиеттерін дамытудың мәні» «Заманауи педагогика және білім: проблемалар, мүмкіндіктер және даму болашағы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары Тараз, Қазаөстан, 13-14 мамыр 2016ж.
 3. «Студенттердің лидерлік сапа қасиеттерін дамытудың педагогикалық шарттары» Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы №2 (50), 2016ж.
 4. «Жоғары мектептегі білім сапасын арттырудың өзекті мәселелері» «Рухани жаңғыру –Қазаөстанның серпінді дамуының негізі» атты ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Талдықорған 2018ж.
 5. «Тұлғаның әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін анықтау жолы» Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ Хабаршысы «Педагогика ғылымдары» сериясы. Алматы №2 (445) 2017ж.
 6. «Жоғары оқу орны студенттерінің лидерлік сапа қасиеттерін қалыптастыру маңызы» «Заманауи педагогика және білім: проблемалар, мүмкіндіктер және даму болашағы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары Тараз, Қазаөстан, 13-14 мамыр 2016ж.
 7. «О перспективах индивидуального образования» Всероссийский фестиваль науки nauka+ XXII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» 16-20 апреля 2018г.
 8. «Динамические процессы создания научной культуры в высшей школе» І. Жансүгіров атындағы ЖМУ Хабаршысы 2018ж.
 9. «Взаимосвязь подготовки и переподготовки кадров в уровневой системе образования» (продолжение) 1 Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал №1 (74) 2019ж.
 10. «Кәсіби мотивация және оны дамытудың психологиялық-педагогикалық шарттары» «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру-сапалы білім негізі» республикалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 21 ақпан.Талдықорған, 2020ж.
 11. «Бaлaлaр мен жaсөспiрiмдердiң әлеуметтiк-психoлoгиялық және aлдын aлу көмегiн жетiлдiрудiң қaзiргi жaғдaйы мен ерекшелiктерi» Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал №5/3 2020ж.
 12. «Психoлoгиялық қызметтiң және тәуекел тoбындaғы бaлaлaр мен жaсөспiрiмдердi қoлдaудың үлгiлерi» Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал №5/3 2020ж.
 13. «Модели педагогического общения как критерии коммуникативной компетентности будущего педагога» «ХХІ ғасыр: ҒЫЛЫМ МЕН ИННОВАЦИЯ» жас ғалымдар мен білімгерлердің республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 3-4 сәуір талдықорған, 2020ж.
 14. «Реализация передового педагогического опыта: проблемы и перспективы» Материалы Международной научно-практической конференции «Модернизация ситемы образования:тенденции, проблемы и перспективы», посвященной 70-летию д.п.н.,профессора Узакбаевой Сахипжпмал Аскаровны 18 октября 2019г.
 15. «Мiнез-құлқы aуытқығaн жaсөспiрiмге психoлoгиялық көмек көрсету»  І. Жансүгіров атындағы ЖМУ Хабаршысы 2020ж.