ӘОЖ 519.6:517.977.56:629.764                                                                                                                                                 https://doi.org/10.53355/r4022-8606-9602-c

 

МАТЕМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІН МЕКТЕП ОЛИМПИАДАЛАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ДАЙЫНДАУ

 

Мәжит М.Н., студент

Смагулов Е.Ж., п.ғ.д., профессор

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ.

 

E-mail: smagulovezh@mail.ru

 

Қазіргі таңдағы еліміздегі білім беру жүйесінің ең басты міндеті -білім берудің ұлттық модуліне өту арқылы жас ұрпақтың білім деңгейін халықаралық дәрежеге жеткізу. Қоғамдағы әлеуметтік — экономикалық өзгерістер білімді, алған білімін практикада қолдана білетін, жан-жақты нарық заңдылықтарына бейімделген қоғам мүшесін талап етеді. Білімнің алғашқы сатысы мектепте қалыптасатындықтан, келешек ұрпақты өмірге және еңбекке толық қанды даярлау, оның бойындағы табиғи және адами жақсы қасиеттерінің көзін ашып, шығармашылыққа, ізденімпаздыққа баулу, сонымен қатар өмірдің қай сатысына болмасын еркін және дәлме-дәл жауапкершілікпен қызмет жасауға дайын, әртүрлі жағдайда жинақы болуға тәрбиелеуде мұғалімнің рөлі зор.

            Тірек сөздер: Ақпараттық технологиялар, студенттер, оқу қызметі, білім беру, психологиялық пәндер

 

Главная задача системы образования в стране сегодня-довести уровень образования молодого поколения до международного уровня с переходом на Национальный модуль образования. Социально-экономические изменения в обществе требуют знания, умения применять полученные знания на практике, адаптироваться к законам разностороннего рынка. Поскольку первая ступень образования формируется в школе, велика роль учителя в подготовке будущего поколения к полноценной жизни и труду, раскрытии его природных и человеческих достоинств, приобщении к творчеству, любознательности, а также в воспитании готовности к свободной и ответственной деятельности в различных ситуациях.

            Ключевые слова: информационные технологии, студенты, учебная деятельность, образование, психологические дисциплины

 

The main task of the education system in our country today is to bring the level of education of the younger generation to the international level through the transition to the national education module. Socio — economic changes in society require a member of society who is educated, able to apply the acquired knowledge in practice, and is fully adapted to the laws of the market. Since the first stage of education is formed in school, the role of the teacher is great in preparing the future generation for life and work, revealing its natural and human qualities, instilling creativity, curiosity, as well as being compact in various situations, ready to work freely and responsibly at any stage of life.

Key words: Information Technology, students, educational activities, education, psychological disciplines