ӘОЖ 338.46                                                                                                                                                                                    https://doi.org/10.53355/f4979-2752-2026-j  

                                                      МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДА ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

Бабаш Д.Б., э.ғ.м.оқытушы-әдіскер, Маратов Ж.Д. (МЖБҚ411тобы)

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қаласы

 

E-mail: yumeshto@mail.ru

Мақалада әлеуметтік желілер арқылы мемлекеттік істерді шешуге азаматтардың электрондық қатысуын қамтамасыз етудің құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері қарастырылады. Осы интернет-технологияны пайдаланудың шетелдік тәжірибесі, оның ішінде республикалық мемлекеттік басқару органдарының және өзге де мемлекеттік ұйымдардың қызметі мысалында талданады. Құқықтық шаралар кешенін әзірлеу, оның ішінде әлеуметтік желілер туралы ережені әзірлеу ұсынылады. Мемлекеттік басқару органдарының штат кестесіне, мемлекеттік қызметшілердің лауазымдық нұсқаулықтарына өзгерістер енгізу.

Тірек сөздер: Мемлекеттік басқару; Мемлекеттік басқару органдары; әлеуметтік желі; әкімшілік құқық; Құқықтық құралдар; электрондық үкімет; электрондық қатысу.

 

В статье рассматриваются правовые и организационные основы обеспечения электронного участия граждан в решении государственных дел посредством социальных сетей. Анализируется зарубежный опыт использования данной интернет-технологии, в том числе на примере деятельности республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций. Предлагается разработать комплекс правовых мер, в  числе которых разработка Положения о социальных сетях. Положения о цифровом реестре, внесение изменений в штатное расписание органов государственного управления, должностные инструкции государственных служащих.

Ключевые слова: государственное управление; органы государственного управления; социальная сеть; административное право; правовые средства; электронное правительство; электронное участие.

 

The article discusses the legal and organizational bases for ensuring electronic participation of citizens in solving public affairs through social networks. The foreign experience of using this Internet technology is analyzed, including by the example of the activities of republican public administration bodies and other state organizations. It is proposed to develop a set of legal measures, including the development of Regulations on social networks. Regulations on the digital register, amendments to the staffing table of public administration bodies, job descriptions of civil servants.

Keywords: public administration; public administration bodies; social network; administrative law; legal means; electronic government; electronic participation.