ӘОЖ 338.483 (574)                                                                                                                                                                      https://doi.org/10.53355/n2821-3021-0263-b

ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ ҮНЕМДІ ҚҰРАЛДАРЫ СЕГМЕНТІН ДАМЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК АСПЕКТ

Беркінбаева Е.Е., докторант

Ғылыми жетекші: Тулешова Г.Б., э.ғ.к., профессор

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ.

 

E-mail: nurai2007@mail.ru

 

Мақалада қазақстандық және шетелдік тәжірибе контексіндегі хостелдер сияқты бюджеттік орналастыру құралдарын дамытудың заманауи үрдістері талданады. Бүгінгі таңда халықаралық және ішкі туризмді белсенді дамыту аясында бұл орналастыру құралдарының маңызы зор. Аналитикалық зерттеулердің мәліметтері Еуропа елдерінде хостелдер қонақ үй қызметтері нарығының белсенді қатысушысы екенін көрсетеді. Қазақстан Республикасында бюджеттік орналастыру құралдары соңғы бес жылда қонақ үй бизнесі нарығында ерекше қарқынды түрде пайда бола бастады, мұны еліміздің ірі қалаларындағы хостелдер санының қарқынды өсуі көрсетеді.

Сонымен бірге мақалада хостелдерді басқару жүйесіндегі белгілі бір проблемалардың тізімі, осы орналастыру құралдарының қызметін реттейтін заңнамалық базаны жетілдірудің жеткіліксіз деңгейде екені келтірілген.

Тірек сөздер: хостел, үнемді орналастыру құралы, қонақ үй бизнесі, қонақ үй қызметтері нарығы, туризм.

 

В статье анализируются современные тенденции развития таких бюджетных средств размещения, как хостелы в контексте казахстанского и зарубежного опыта. Сегодня в рамках активного развития международного и внутреннего туризма эти средства размещения имеют большое значение. Данные аналитических исследований свидетельствуют о том, что в европейских странах хостелы являются активными участниками рынка гостиничных услуг. Бюджетные средства размещения в Республике Казахстан за последние пять лет стали особенно интенсивно появляться на рынке гостиничного бизнеса, о чем свидетельствует стремительный рост количества хостелов в крупных городах страны.

Вместе с тем в статье приведен перечень тех или иных проблем в системе управления хостелами, недостаточный уровень совершенствования законодательной базы, регулирующей деятельность этих средств размещения.

Ключевые слова: хостел, экономичные средства размещения, гостиничный бизнес, рынок гостиничных услуг, туризм.

 

The article analyzes the current trends in the development of such budget accommodation facilities as hostels in the context of Kazakhstan and foreign experience. Today, as part of the active development of international and domestic tourism, these accommodation facilities are of great importance. Analytical research data indicate that hostels in European countries are active participants in the hotel services market. Budget accommodation facilities in the Republic of Kazakhstan over the past five years have begun to appear especially intensively on the hotel business market, as evidenced by the rapid growth in the number of hostels in major cities of the country.

At the same time, the article provides a list of various problems in the management system of hostels, an insufficient level of improvement of the legislative framework governing the activities of these accommodation facilities.

Key words: hostel, economical accommodation facilities, hotel business, hotel services market, tourism.