ӘОЖ 378.147                                                                                                                                                                                                   https://doi.org/10.53355/c7064-0216-3057-l 

ОРТА БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГТАРДЫҢ КӘСІБИЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ МЕН ДАМЫТУ САТЫЛАРЫ

Абухановa А.Б. 1, Онбырбаева Д.Т. 2

1 Педагогика магистрі, «Педагогика және психология» білім беру бағдарламасының оқытушы-дәріскері, І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ,

2 Аға әдіскер, «Алматы облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Облыстық білім беруді дамыту оқу-әдістемелік орталығы» мемлекеттік коммуналдық мекемесі

 

E-mail: agar-80@mail.ru, diana.onbyrbaeva.71@mail.ru

 

 

Қазіргі педагогтар алдындағы міндет: ғылым мен техниканың даму деңгейіне сәйкес оқушының білімі терең, іскер және ойлауға қабілетті, әлемдік стандарттар негізінде жұмыс істей алатын құзырлы тұлғаны қалыптастыру. Мұндай талапқа сай қызмет істеу үшін педагог үздіксіз ізденісте, кәсіби білікті болуы тиіс . Ол үшін орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында педагогтардың кәсібилігін жетілдіру мен дамыту жүйесін құру қажет. 

Мақалада, педагогардың белгілі бір санатқа сәйкестігін анықтайтын біліктілігі мен кәсіби шеберліктерінің деңгейлерін  көтеру, оған қойылатын талаптар қарастырылады. Осы мәселе бойынша жалпы орта білім беру мекемелері қызметкерлерін аттестаттау, педагогтардың кәсіби біліктілік деңгейлерін анықтау жұмыстарының нәтижелері талданданып, өзектілігі дәлелденеді

            Тірек сөздер: Кәсіби даму, педагогтың кәсібилігі, кәсіби қалыптасу  кезеңдері, аттестаттау , біліктілік санаттары.  

 

Задача перед современными педагогами: формирование компетентной личности, способной работать на основе мировых стандартов, обладающей глубокими знаниями, деловыми и способными мыслить в соответствии с уровнем развития науки и техники. Для работы в соответствии с такими требованиями педагог должен быть профессионально квалифицированным, в непрерывном поиске. Для этого необходимо создать систему совершенствования и развития профессионализма педагогов в условиях обновления содержания среднего образования.

В статье рассматриваются требования, предъявляемые к повышению уровня квалификации и профессионального мастерства педагогов, определяющие их соответствие определенной категории. Проанализированы результаты работы по аттестации работников учреждений общего среднего образования, определению уровня профессиональных квалификаций педагогов по данному вопросу, доказана актуальность.

Ключевые слова: профессиональное развитие, профессионализм педагога, этапы профессионального становления, аттестация, квалификационные категории.

 

The task for modern teachers is to form a competent personality capable of working on the basis of world standards, possessing deep knowledge, businesslike and able to think in accordance with the level of development of science and technology. To work in accordance with such requirements, the teacher must be professionally qualified, in continuous search. To do this, it is necessary to create a system for improving and developing the professionalism of teachers in the conditions of updating the content of secondary education.

The article considers the requirements for improving the level of qualification and professional skills of teachers, which determine their compliance with a certain category. On this issue, the results of work on certification of employees of general secondary education institutions, determining the level of professional qualifications of teachers are analyzed and their relevance is confirmed

Keywords: professional development, teacher’s professionalism, stages of professional formation, certification, qualification categories.