ӘОЖ 371                                                                                                                                                                                            https://doi.org/10.53355/j3208-4695-6850-h
 
                                                                                                                ТӘРБИЕ ТАЛ БЕСІКТЕН БАСТАЛАДЫ
 
                                                                                                     1 Шакарим Н.Ш., п.ғ.к., оқытушы- дәріскер
                                                                                                                    2 Бокенова Г.Ж., оқытушы
                                                                                      1 І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ.
                                                                                                                2 №22 орта мектебі, Талдықорған қ.
 
                        
           Ұсынылған мақалада қоғамдағы патриоттық тәрбие, ұлттық намыс, ұлттық сана-сезім рухани байлықтан көрініс табады. Олай болса, рухани байлыққа ең алдымен тілімізді, дінімізді, салт-дәстүрімізді жатқызсақ, тіл – қазақ болуымыз үшін, дін-адам болуымыз үшін, салт-дәстүр ұлт болуымыз үшін қажет екенін айқындайды.
                Тірек сөздер: патриотизм, студент, президент, стратегия, ұлттық рух, қасиет, қазақ халқы, ұлттық тәрбие, интернационализм.
 
           Представленная статья отражает патриотическое воспитание в обществе, национальную честь, национальное самосознание и духовное богатство. Таким образом, если мы говорим о духовном богатстве, в первую очередь, о нашем языке, нашей религии, наших традициях, то язык необходим, чтобы мы были казахами, чтобы мы были религией-людьми, чтобы традиции были нацией.
                 Ключевье слова: патриотизм, студент, президент, стратегия, национальный дух, добродетель, казахский народ, национальное образование, интернационализм.
 
                The presented article reflects the patriotic upbringing in society, national honor, national self – awareness and spiritual wealth. Thus, if we speak of spiritual wealth, first of all, about our language, our religions, our traditions, then the language is necessary, so that we were Kazakhs, so that we were religions-people, so-called traditions.
               Key words: patriotism, student, president, strategy, national spirit, benefactor, Kazakh people, national education, internationalism.