ӘОЖ 32.328                                                                                                                                                                                https://doi.org/10.53355/k0495-8569-4812-m

 

ТӘУЕЛСІЗДІК ЖӘНЕ ҰЛТ КӨШБАСШЫСЫ КЕМЕҢГЕРЛІГІ 

 

Кипшакбаев К.З., п.ғ.м., оқытушы

Шадаев Б.Ш., оқытушы

«Болашақ» университетінің жоғары колледжі, Қызылорда қаласы

 

E-mail: k_zeinulla@mail.ru, bakbrg9519@mail.ru

 

Бұл мақалада тәуелсіз, егеменді Қазақстан Республикасының 30 жылдығында жеткен белестері, жетістіктері,ішкі және сыртқы саясаттағы атқарылған жұмыстары, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың тәуелсіздігімізді тұғырлаудағы дана саясаты, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Елбасы ісін жалғастырушы ретіндегі Қазақстан халқына Жолдауындағы алдағы төртінші онжылдыққа қойған міндеттемелері мен жоспарлары, «Тәуелсіз бәрінен қымбат» атты мақаласы және тәуелсіз еліміздің әлемдік аренадағы алатын орны туралы айтылады.

Тірек сөздер: Тәуелсіздік,егемендік,ішкі және сыртқы саясат,Ұлт көшбасшысының даналық саясаты

 

В данной статье рассматриваются достижения 30-летия независимой суверенной Республики Казахстан, проделанная работа во внутренней и внешней политике, мудрая политика Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в укреплении нашей независимости, предстоящая четвертая конференция обязательства и планы на ближайшее десятилетие, статья «Независимость — самое дорогое» и роль независимого государства на мировой арене.

Ключевые слова: Независимость, суверенитет, внутренняя и внешняя политика, политика мудрости лидера нации.

 

This article examines the achievements of the 30th anniversary of the independent sovereign Republic of Kazakhstan, the work done in domestic and foreign policy, the wise policy of the First President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev in strengthening our independence, the forthcoming fourth conference, commitments and plans for the next decade, the article «Independence is the most precious »And the role of an independent state in the world arena.

Key words: independence, sovereignty, domestic and foreign policy, the policy of wisdom of the leader of the nation.