ӘОЖ 372.8:53                                                                                                                                                                           https://doi.org/10.53355/v3163-8734-2679-s

 

ФИЗИКА ПӘНІН ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ КӨРСЕТКІШТЕРІ 

 

Орманова Г.К., п.ғ.к., доцент м.а.

Турманова Б.Б., магистрант

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, Шымкент қ.

 

Мақалада ақпараттық технологияларды қолдану сонымен қатар физиканы оқытуда цифрлық технологиялармен оқыту қарастырылады. Оқушыны осы пән шеңберіндегі білім мен дағды негізінде өмірлік мәселелерді шешу тәжірибесін алуға бағыттайтын оқу іс-әрекетінің түрлерін ұсынылады. Цифрлық оқытудың қазіргі заманғы нысандарына бағдарлануы, оқытудың жоғары интерактивтілігі мен мультимедиалығы қамтамасыз етіледі. Физика пәнін оқыту үдерісінде оқушылардың цифрлық технологиялардың  деңгейлік саралау және оқытуды дараландыру мүмкіндігі қарастырылған.

Тірек сөздер: сандық технология, автоматизм, фронтальды сипат, тірі физика, визуализациялау, математикалық модельдер.

 

В статье рассматривается использование информационных технологий, а также обучение цифровым технологиям в обучении физике. Предлагаются виды учебной деятельности, направляющие ученика на приобретение опыта решения жизненных проблем на основе знаний и умений в рамках данной дисциплины. Будет обеспечена ориентация на современные формы цифрового обучения, высокая интерактивность и мультимедийность обучения. В процессе изучения физики предусмотрена возможность уровневой дифференциации цифровых технологий и индивидуализации обучения учащихся.

Ключевые слова: цифровые технологии, автоматизм, фронтальный характер, живая физика, визуализация, математические модели.

 

The article discusses the use of information technology, as well as digital technology training in physics education. The types of educational activities that guide the student to gain experience in solving life problems based on knowledge and skills within this discipline are offered. Orientation to modern forms of digital learning, high interactivity and multimedia learning will be provided. In the process of studying physics, the possibility of level differentiation of digital technologies and individualization of student learning is provided.

             Key words: digital technologies, automatism, frontal character, live physics, visualization, mathematical models.