Введите текст заголовка

ӘОЖ 338.46                                                                                                                                                                                             https://doi.org/10.53355/u5049-5081-3059-e

 

ЦИФРЛЫҚ ЭКОНОМИКАНЫ ДАМЫТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ: СТРАТЕГИЯЛЫҚ СЫН-ҚАТЕРЛЕР

 

Кенджасарова А.М., э.ғ.м., оқытушы-ассистент

Дүйсембек А. (МЖБҚ 411 тобы)

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ.

 

E-mail: 9-aika@maіl.ru

 

Мақалада цифрлық экономиканың мәні мен маңызы, мемлекеттік басқару саласындаға әлеуметтік-экономикалық процестердің дамуындағы сапалы жаңа деңгейі, тәуекелдер мен проблемалар, сондай-ақ Қазақстандағы цифрлық экономиканың даму перспективалары қарастырылған.

Тірек сөздер: Мемлекеттік басқару, цифрлық экономика, электрондық және цифрлық үкімет, басқару сапасы, тәуекелдер және даму тосқауылдары.

 

В статье рассмотрены сущность и значение цифровой экономики, качественно новый уровень развития социально-экономических процессов в сфере государственного управления, риски и проблемы, а также перспективы развития цифровой экономики в Казахстане.

Ключевые слова: Государственное управление, Цифровая экономика, электронное и цифровое правительство, качество управления, риски и барьеры развития.

 

The article examines the essence and significance of the digital economy, a qualitatively new level of development of socio-economic processes in the field of public administration, risks and problems, as well as prospects for the development of the digital economy in Kazakhstan.

Keywords: Public administration, Digital economy, electronic and digital government, quality of management, risks and barriers to development.