Шаймуханова Жайна Тлеукенқызы

Дәрежесі: заң ғылымдарының магистрі

Лауазымы: оқытушы-дәріскер

Білімі

1997-2000 Қазақ мемлекеттік заң университеті 0216-құқықтану Біліктілігі: заңгер Ж.Б 0103152

2009-2011 І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 6М030100 – Құқықтану. Дәрежесі: заң ғылымдарының магистрі ЖООК – М No 0012120

Жетістіктері

Ғылыми еңбектері

 •  

  1. Правовые основы качества образовательных услуг в системе высшего образования Республики Казахстан. Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана». Юридическая наука. № 7/2 2020 год.   67-71 с.
  2. Особенности предмета договора возмездного оказания образовательных услуг. Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана». Юридическая наука. № 7/2  2020 год.   72-76 с.
  3. Concept and essence of the educational service as a legal category. «Қарағанды университетінің хабаршысы. Құқық сериясы». № 3(99) 2020 жыл.  31-38 б.
  4. Жоғары оқу орындарында білім беру қызметтерін пайдаланатын тұтынушылардың мүдделерін құқықтық реттеу. Халықаралық ғылыми журнал «Қазақстанның ғылымы мен өмірі». Заң ғылымы. №10/1(141) 2020 жыл. 110 – 115 б.

   

   

  1.Правовые основы определения понятия «потребитель» по Казахстанскому и зарубежному законодательству. Сборник статей IV Международной научно-практической конференции «Экономика, Политика, Право: Актуальные вопросы, тенденции и перспективы развития», состоявшейся 10 ноября 2019 г. в г. Пенза. Международный центр научного сотрудничества «Наука и Просвещение». – 2019.  121- 126 с.

  1. Законодательная база развития высшего образования в Республике Казахстан. Сборник статей III международной научно-практической конференции «Евразийская юридическая конференция», состоявшейся 15 ноября 2019 г. в г. Пенза. МЦНС «Наука и Просвещение»,  2019. 30- 35 с.

   

   

  1. Жоғары оқу орнында ақылы білім беру қызметін көрсету шартының ерекшеліктері. Қазақстан Республикасындағы және шет елдердегі заңнама мен құқық қолдану тәжірибесінің өзекті мәселелері» атты II халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Алматы, «Тұран» университеті, 20 желтоқсан 2019. 352-359 бб.

  2.Жоғарғы білім беру жүйесіндегі тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін шарттық қатынастар арқылы реттеу. «Қазіргі заң ғылымының дамуы: теория және практика» атты  халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Том1.   Қазақстан Республикасы  Бас Прокуратурасының жанындағы құқық қорғау академиясы.  Нұрсұлтан қаласы, 10 ақпан  2020. 279-285 бб.

  1. Жоғары оқу орнындағы білім беру қызметтерін тұтынушылардың құқықтық мәртебесі. «SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORD THE MODERN WORLD:  CHALLENGES OF THE ХХI CENTURY» атты VI Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар  жинағы. Секция 10. II том. Заң ғылымдары. «Бөбек» Жалпыұлттық қозғалысы» заңды тұлғалардың қауымдастық нысанындағы бірлестігі және Қазақстан  ғалымдары  Конгрессі. Нұрсұлтан қаласы,   22 сәуір 2020. 53 – 58 бб.
 •