Ғылыми-метрикалық деректер базасы

Web of Science (WoS) – ғылыми журналдар мен патенттердегі жарияланымдардың реферативтік деректер базасын, оның ішінде жарияланымдардың өзара дәйексөздеуін ескеретін базаларды біріктіретін іздеу интернет-платформасы. 2016 жылға дейін жүйе Thomson
Reuters
компаниясына тиесілі болды. 2016 жылдың 3 қазанынан бастап жаңа тәуелсіз компания Clarivate Analytics басқарады.

https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=E1grZUqnla4cUWnQmsz&preferencesSaved

Scopus – библиографиялық және реферативтік мәліметтер базасы және ғылыми басылымдарда жарияланған мақалалардың дәйексөзділігін қадағалауға арналған құрал. Scopus-ты әзірлеуші және иесі Elsevier баспа корпорациясы болып табылады.

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic

Ресейлік ғылыми дәйексөз индексі (РҒДИ) — ресейлік ғалымдардың ғылыми жарияланымдарының библиографиялық дерекқоры және ғылыми мақалалардан дәйексөз алу индексі.

https://elibrary.ru/project_risc.asp

Google академиясы (ағылш. Google Scholar) – барлық форматтағы және ғылым салаларындағы ғылыми жарияланымдардың толық мәтіні бойынша тегін іздеу жүйесі.

https://scholar.google.com/