ӘОЖ 338.2                                                                                                                                                                                https://doi.org/10.53355/e4595-5557-9436-z

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОНОМИКАСЫНДА 30 ЖЫЛ АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ЦИФРЛЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ КӘСІПКЕРЛІККЕ ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІ

 

Корабаева Н. Б., э.ғ.м., оқытушы-дәріскер

Агыбаева Л. Т., 2 курс білімгері

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ.

 

E-mail: nazgul_22_07_80@mail.ru, linara001@mail.ru

 

Бұл мақалада «цифрлық экономика» ұғымы, атап айтқанда Қазақстан экономикасындағы цифрлық технологияларды дамыту қарастырылады. Цифрлық технологиялардың қазақстандық бизнес сегментіне әсері сипатталады. Қазіргі Қазақстанның цифрлық экономикасын дамытуға ерекше назар аударылды. Қазақстанның цифрлық экономиканы дамыту тәсілдері анықталып, оны Қазақстанда құру жолдары талданды. Жыл сайынғы халықаралық рейтингтердің көрсеткіштеріне сәйкес Қазақстанды цифрландырудың қазіргі заманғы жай-күйінің көрсеткіштерін зерттеуге айтарлықтай назар аударылды.

Тірек сөздер: цифрлық экономика, цифрлық технологиялар, бизнесті цифрлық трансформациялау, жаңа өндірістік философия, бизнес.

 

В данной статье рассматривается понятие «цифровая экономика», в частности развитие цифровых технологий в экономике Казахстана. Характеризуется влияние цифровых технологий на казахстанский сегмент бизнеса. Особое внимание было уделено развитию цифровой экономики современного Казахстана. Определены подходы Казахстана к развитию цифровой экономики, проанализированы пути ее создания в Казахстане. Значительное внимание было уделено изучению показателей современного состояния цифровизации Казахстана в соответствии с показателями ежегодных международных рейтингов.

Ключевые слова: Цифровая экономика, цифровые технологии, цифровая трансформация бизнеса, новая производственная философия, бизнес.

 

This article discusses the concept of «digital economy», in particular, the development of digital technologies in the economy of Kazakhstan. The influence of digital technologies on the Kazakhstan business segment is characterized. Special attention was paid to the development of the digital economy of modern Kazakhstan. Kazakhstan’s approaches to the development of the digital economy are defined, the ways of its creation in Kazakhstan are analyzed. Considerable attention was paid to the study of indicators of the current state of digitalization of Kazakhstan in accordance with the indicators of annual international ratings.

Key words: Digital economy, digital technologies, digital transformation of business, new production philosophy, business.