ӘОЖ 336.74                                                                                                                                                                                      https://doi.org/10.53355/g7620-1463-1294-x

ҚАЗІРГІ ДАМУ КЕЗЕҢІНДЕ ҚАЗАҚСТАНДА АҚША АЙНАЛЫМЫН ДАМЫТУ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Аққалиқызы А., «Қаржы» білім беру бағдарламасы бойынша 1-курс магистранты

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қаласы

 

E-mail: Akkalikyzy1220@mail.ru

Қазақстан ақша айналымын дамыту мен жетілдірудің, кредиттік операцияларды жүргізудің үлкен перспективаларына ие. Бірақ елде бұл қатынастарды дамытып, реттейтін кейбір мәселелер бар. Сондықтан ақша айналымы операцияларын да, елдің бүкіл қаржы жүйесін де жетілдіру қажет. Бізде жеткілікті нормативтік база жоқ, киберқылмыспен жұмыс істейтін білікті мамандар жоқ.

Тірек сөздер: ақша-қаржы жүйесі, ақша айналымы, электронды ақша, киберқылмыс, банктік технологияның ілгерілеуі, ақша-несие саясаты.

 

Казахстан имеет большие перспективы развития и совершенствования денежного обращения, ведения кредитных операций. Но в стране есть некоторые проблемы, которые  развивали и регулировали бы эти отношения. Поэтому необходимо совершенствовать как операции денежного обращения, так и всю финансовую систему страны. У нас нет достаточной нормативной базы, нет квалифицированных специалистов по работе с киберпреступлениями.

Ключевые слова: денежно-финансовая система, денежное обращение, электронные деньги, киберпреступность, прогресс банковских технологий, денежно-кредитная политика.

 

Kazakhstan has great prospects for the development and improvement of monetary circulation, conducting credit operations. But there are some problems in the country that would develop and regulate these relations. Therefore, it is necessary to improve both monetary circulation operations and the entire financial system of the country. We do not have a sufficient regulatory framework, there are no qualified specialists to work with cybercrimes.

Key words: monetary and financial system, monetary circulation, electronic money, cybercrime, progress of banking technologies, monetary policy.