Введите текст заголовка

УДК 33.2964                                                                                                                                                                                 https://doi.org/10.53355/a2351-7998-1121-e

 

 

ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

 

Джантелова Г.С., э.ғ.м., аға оқытушы

Дүйсенғали А., «Менеджмент» мамандығының 4 курс студенті

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қаласы

 

E-mail: dggu@mail.ru

 

 

Жаһандану жағдайында дамудың маңызды тарихи факторы ретінде адам ресурстарын басқару сапасы мен әлеуеті қоғамның, мемлекеттің және жалпы халықаралық қоғамдастықтың әл-ауқаты мен өмір сүру сапасы үшін негізгі мәнге ие болды. Адам капиталы — бұл қоғамның әлеуметтік-мәдени ресурсы, онсыз әлеуметтік-мәдени прогресті қамтамасыз ететін өнімді өндірістік және инновациялық қызмет мүмкін емес. Мақалада адами капитал ұғымының мәні, оны зерттеуге үлес қосқан ғылмдардың еңбегі зерттелген. Адами капиталды мемлекеттік басқаруда қолданудың қажеттілігі талданған.

Тірек сөздер: адами капитал, адам ресурсы, кадр саясаты, персонал

 

В условиях глобализации качество и потенциал человеческого капитала как важнейшего исторического фактора развития приобрели ключевое значение для благосостояния и качества жизни общества, государства и международного сообщества в целом. Человеческий капитал – это социальнокультурный ресурс общества, без которого невозможна продуктивная производственная и инновационная деятельность, обеспечивающая социальнокультурный прогресс. В статье изучена сущность понятия человеческого капитала, труд ученых, внесших вклад в его изучение. Проведен анализ необходимости применения человеческого капитала в государственном управлении.

Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий ресурс, кадровая политика, персонал

 

In the context of globalization, the quality and potential of human capital as the most important historical factor of development have become of key importance for the well-being and quality of life of society, the state and the international community as a whole. Human capital is a social and cultural resource of society, without which productive production and innovative activities that ensure social and cultural progress are impossible. The article examines the essence of the concept of human capital, the work of scientists who contributed to its study. The analysis of the need for the use of human capital in public administration.

           Key words: human capital, human resources, personnel policy, personnel