ӘОЖ 378.13.01                                                                                                                                                                               https://doi.org/10.53355/x7813-6309-5205-j

 

ҚОЛ ӨНЕРДІ ДАМЫТУ АРҚЫЛЫ, ҰЛТТЫҚ РУХЫМЫЗДЫ КӨТЕРУ

 

Шагатаева З.Е. 1, Узалина А.А. 2, Айғали Д.Ж. 3, Молдашева Ж.Б. 4

1 Шығapмaшылық оқыту бiлiм беpу бағдарламасының оқытушы-дәріскері, п.ғ.м.

2, 3, 4 Шығapмaшылық оқыту бiлiм беру бaғдapлaмacының 5B012000 – Кәсіптік оқыту мaмaндығының 4 куpc cтудентi

І.Жaнcүгipoв aтындaғы Жeтicу унивepcитeтi, Талдықорған қ.

 

E-mail: zaurika@mail.ru.

 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасы Мектеп ұйымдарының ұйымдастырылған оқу қызметінің қазақ халқының сәндік-қолданбалы өнерінде түрлі технологияларды пайдалану мүмкіндіктері қарастырылады. Авторлардың пікірінше, қол өнерінің дамуы балалардың ұлттық рухын арттырады, олардың қабілеттері мен даму деңгейін ескере отырып, педагогикалық процестің даралануы мен саралануын қамтамасыз етеді.

Тірек сөздер: Сантиметр, патч, мозайка, гобелен, кенептер, рустика, мануфактора.

 

В данной статье рассматриваются возможности использования различных технологий в декоративно-прикладного искусства казахского народа организованной учебной деятельности школьных организаций Республики Казахстан. По мнению автора, развитие ручного искусства повышают национальный дух детей, обеспечивая индивидуализацию и дифференциацию педагогического процесса с учетом их способностей и уровня развития.

Ключевые слова: Сантиметр, пэчворк, мозаика, гобелен, холст, рустика, мануфактура.

 

This article discusses the possibilities of using various technologies in the decorative and applied arts of the Kazakh people organized educational activities of school organizations of the Republic of Kazakhstan. According to the author, the development of manual art increases the national spirit of children, providing individualization and differentiation of the pedagogical process taking into account their abilities and level of development.

           Key words: centimeter, patchwork, mosaic, tapestry, canvas, rustic, manufactory.