ӘОЖ 658                                                                                                                                                                                              https://doi.org/10.53355/d5930-0038-4512-w

 

 

ҚР шағын және орта бизнес секторының постпандемия кезеңіндегі даму мүмкіндіктері

 

 

Казиева Л.Ж., Шаяхметова Ә.

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті ҚЕ АҚ, Талдықорған қ.

 

E-mail: klg768@mail.ru

 

 

Бұл мақалада Covid-19 пандемиясының Қазақстанның шағын және орта бизнесіне әсері қарастырылады. Осы мақаланың мақсаты шағын және орта
бизнесті дамыту және мемлекеттік қолдау шараларын талдау болып табылады.

Тірек сөздер: Шағын және орта бизнес, пандемия, дағдарыс, экономика, экспорт, сұраныс

 

 

В этой статье рассматривается влияние пандемии COVID-19 на малый и средний бизнес Казахстана. Целью данной статьи является анализ развития и меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

Ключевые слова: Малый и средний бизнес, пандемия, кризис, экономика, экспорт, спрос

 

 

This article examines the impact of the COVID-19 pandemic on small and medium-sized businesses in Kazakhstan. The purpose of this article is to analyze the development and measures of state support for small and medium-sized businesses.

Keywords: Small and medium-sized businesses, pandemic, crisis, economy, exports, demand.