Құрманғажы Гүлнархан

Дәрежесі: химия магистрі

Лауазымы: аға оқытушы

Білімі

 • 2008 ж. Қазақ ұлттық университеті. әл-Фараби, бакалавриат, Химия мамандығы, «Химик, химия оқытушысы» біліктілігі»
 • 2011 ж. Қазақ ұлттық университеті. Әл-Фараби, Химия мамандығы, жаратылыстану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі берілді.
 • 2019 ж. Қазақ ұлттық университеті. әл-Фараби, докторантура, «6D060600-Химия»мамандығы.

ғылыми еңбектері

 1. Полимерге иммобилденген мыс (II) металкомплексті катализаторында сұйық фазада толуолды оксигенирлеу.      ҚазҰУ хабаршысы, химия сериясы//2-том, Алматы, 2015 г.       
 2. Бентониттің магниттік бөлшектерін алу. Химия және химиялық технология бойынша ІХ халықаралық Бірімжанов сьезы// Алматы,  10 желтоқсан, 2016 ж.
 3. Сорбционные свойства опок и их магнитных композитов. Известия НАН РК //4-том, Алматы, 2017 г.
 4. Synthesis and stabilization of magnetic composites of bentonite. XVI International Clay 2017 Conference//Granada, Spain 2017.
 5. Синтез и стабилизация наночастиц магнетита. Международной конференции со школой и мастер-классами для молодых учёных «Химическая технология функциональных наноматериалов «// Москва 2017 г.
 6. Метилен көгінің магнетит-опока композитінің бетіндегі адсорбциясының параметрлері. ҚазҰУ хабаршысы, химия сериясы//1-том, Алматы, 2018ж.
 7. Sorption properties of magnetic composites of bentonite печ    3rd Conferene on Green and sustainable Chemistry. Germany, Berlin, 13-16.05.  2018.
 8. Possibility of water purification from Сu2 +, Pb2 + and Cr3 + by using vermiculite. Journal of Chemical Technology and Metallurgy.vol,54 (3) Р. 603-609. 2019.
 9. Тетрациклиннің магнетит-бентонит композитіндегі адсорбциясы. ҚазҰУ хабаршысы, химия сериясы//2-том, Алматы, 2019 ж.

Біліктілікті арттыру

 1. Жаратылыстану-ғылыми пәндер бағыттары бойынша оқытудың инновациялық технологиялары, (72 сағат). N & T consulting company, Алматы, 28.10.2019-09.11.2019. рег.№01019J-022/1
 2. ҚР орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде педагогикалық кадрлар даярлайтын ЖОО ОПҚ біліктілігін арттырудың білім беру бағдарламасы бойынша Курс (80 сағат). «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, Талдықорған, 13.03.2020. рег.№148231
 3. Қашықтықтан білім беру шеңберінде химиялық пәндерді оқытудың инновациялары мен заманауи әдістемелері» (72 сағат), N&T consulting company, Алматы, 15.09.2020-29.10.2020. рег.№ 0920/FQ-0023/1