«Цифрлық білім беру ресурстары» мұғалімдерге арналған онлайн-оқыту платформасы

Жобаның атауы: : «Цифрлық білім беру ресурстары» мұғалімдерге арналған онлайн-оқыту платформасы.

Реферат:  Пандемия біздің еліміздегі көптеген аспектілерге, соның ішінде білімге де әсер етті және барлық мұғалімдер қашықтықтан оқыту форматына көшуге мәжбүр болды. Жаңа форматқа күрт көшудің салдарынан мұғалімдерге қолдау және қосымша оқыту қажет.   Қазіргі уақытта оқу процесінде интерактивті технологияларды тиімді пайдалану үшін мұғалімдердің цифрлық дағдыларын дамыту қажеттілігі туындайды, өйткені барлық мұғалімдердің онлайн ресурстарды өз бетінше игеруге және енгізуге мүмкіндіктері жоқ. Оқу процесіне цифрлық технологияларды енгізу бойынша онлайн-курсы бар әзірленген білім беру платформасы сабақтардың интерактивті контентін құру, оқыту процесін геймификациялау үшін түрлі платформаларды қолдану арқылы білім беру процесінің заманауи модельдерін іске асыруға мұғалімдердің дайындығын арттыруға мүмкіндік береді, сондай-ақ мұғалімдер білімді тексеру үшін білім беру қызметтерін пайдалана отырып, викториналар мен тапсырмаларды өз бетінше жасай алады және өздерінің онлайн курсын әзірлеу үшін шығармашылық тәсіл көрсете алады. Жобаның мақсаты: Тиімді сабақ өткізу үшін мұғалімдерге интерактивті және цифрлық ресурстарды игеруге мүмкіндік беретін білім беру платформасын әзірлеу. Күтілетін нәтижелер:
 1. педагогтердің қажеттілігін анықтау үшін қолданылатын технологияларды зерттеу және талдау жүргізілетін болады;
 2. платформа үшін екі тілде мазмұн (бейнелер, мәтіндік қадамдық нұсқаулар) дайындалады;
 3. педагогтердің кәсіби дамуы үшін платформа әзірленетін болады; әзірлемеге front-end (платформаның дизайны) және back-end (платформаның бағдарламалық-аппараттық бөлігі) кіретін болады;
 4. Талдықорған қаласындағы орта мектеп мұғалімдері арасында оқыту ортасының прототипі сынақтан өткізіліп, нәтижелері халықаралық ғылыми журналда (WoS, Scopus базаларының рецензияланатын халықаралық ғылыми басылымында 1 ғылыми мақала, БҒСБК немесе РҒДИ базасына кіретін 1 ғылыми мақала) және 1 Халықаралық немесе республикалық конференцияда көрсетілетін болады.
Жобаның жетекшісі: Есейқызы Айым, педагогика ғалымдарының магистрі, математики және  информатика кафедрасының оқытушысы,  «І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті» КЕАҚ, Математика мамандығының 2 курс докторанты.10-нан астам ғылыми еңбектері жарық көрді. Зерттеу тобының мүшелері: Мейрамбек Әділет Мейрамбекұлы, педагогика ғалымдарының магистрі, математики және  информатика кафедрасының оқытушысы, «І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті» КЕАҚ, Математика мамандығының 1 курс докторанты. 12 ғылыми еңбегі жарық көрді. Researcher ID:  ABA-5450-2020. ORCID:  0000-0001-7643-8779. Батырбаева Әдемі Мергенбайқызы, жаратылыстану ғалымдарының магистрі, математики және  информатика кафедрасының оқытушысы «І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті» КЕАҚ. 7 ғылыми еңбегі жарық көрді. Ғылыми тағылымдамалар және біліктілікті арттыру
 1. 2019 жылдың қыркүйек-қараша айларында Есейқызы А. «Өрлеу» БАҰО АҚ біліктілікті арттырудың «Жаңартылған білім беру мазмұны шеңберіндегі жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар» тақырбында 260 сағаттық курсынан өтті;
 2. 2021 жылғы 26-30 сәуір аралығында Мейрамбек Әділет «педагогтердің оқушыларды қашықтықтан оқытуға дайындығын қалыптастыру» тақырыбы бойынша ғылыми жоба шеңберінде «жоғары білім беруді цифрландыру процесі» бағдарламасы бойынша ғылыми тағылымдама нысанында оқыды»;
 3. 2020 жылы қазан-қараша айлары аралығында, Space Almaty, Chevron және STEM bootcamp ұйымдастырған «STEM bootcamp for women» 6 апталық онлайн курсын өтті.
2015 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңде жобаны орындаушылардың жарияланымдары мен патенттерінің тізімі
 1. Смагулов Е.Ж., Смагулов Б.Е., Есейқызы А. «The development of mathematical thinking of students in process of purposeful learning» Интернаука: ғылыми журнал. – № 17(99). – М.,Басылым «Интернаука», 2019 (РИНЦ).
 2. Есейқызы А., Танабаева А.М., Смагулов Е.Ж., Смагулов Б.Е. «Пути развития математического мышления учащихся в процессе решения задач» «Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации» сборник статей XX Международной научно-практической конференции, Состоявшейся 15 февраля 2019 г. в г. Пенза, 23-27 стр.
 3. Smagulov E., Yesseikyzy A. «Methods of teaching computer science for children with disabilities through ICT» «Вестник ЖГУ. Серия Математика и естественно-технические науки».
 4. Темербекова А.А., Смагулов Е.Ж., Есейқызы А., Танабаева А.М. «Основные положения формирования логического мышления при обучении математики» «Вестник ЖГУ. Серия Математика и естественно-технические науки».
 5. Есейқызы А. «Формирование логического мышления обучающихся с помощью интеллектуальных игр» «Инновациялық білім беру үрдісіне ендіру – сапалы білім негізі» республикалық ғылыми-әдістемелік конференция 21.02.2020 Талдықорған. ЖМУ хабаршысы.
 6. Есейқызы Ұ., Есейқызы А., Қаратас Ж.М. «Геймификация как метод формирования и развития логического мышления» Вестник ЖУ имени И.Жансугурова “Экономика. Бизнес және Білім” атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция.
 7. Смагулов Е.Ж., Темербекова А.А., Есейқызы А. «Основные положения формирования логического мышления при обучении математики» Вестник Казахского национального женского педагогического университета.
 8. Есейқызы А., Смагулов Е. «Основные элементы логики высказываний при составления задач для развития мышления» “Қазақстанның ғылым мен өмірі” журналы.
 9. Мейрамбек Ә. О вопросах автоматизации управленческой работы // Научный журнал «Вестник государственного университета имени Шакарима города Семей», №1 (69) 2015 г., стр. 36 — 40
 10. Мейрамбек Ә., Журсынболатова С., Смагулова Л.А. Адаптивная верстка сайта: основные принципы // International Electronic Periodical Edition «KAZAKHSTAN SCIENCE JOURNAL», 2-том №3 (4) 2019 г., стр 5 — 10
 11. Мейрамбек Ә., Койшыбекова А.К., Онгарбаева А.Д., Ермекова Н.С. Совершенствование методики обучения на основе мультимедийных технологий // Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана», №10, 2019 г., стр. 45 — 49
 12. Мейрамбек Ә., Кожашева Г.О. Особенности подготовки будущих учителей использованию информационно-коммуникативных технологий // Международная онлайн конференция «Современная наука. Управление и стандарты научных исследований II», 17-18 ноября 2020 г., Прага, стр. 53 — 54
 13. Мейрамбек Ә. Проектирование модульной блок-схемы системы обработки данных // Международная научно-практическая онлайн-конференция «Информатизация образования», Астана, 2015 г., стр. 498 — 501
 14. Мейрамбек Ә., Мукушев Б.А. Постановка блочно-симметричной задачи в дискретном программировании // Сборник международной научно-практической конференции «Реалии и перспективы развития науки и образования», II том, Шымкент, 2015 г., стр. 122 — 126
 15. Мейрамбек Ә. Проектирование модульной блок-схемы системы обработки данных // Материалы международной научно-практической конференции «Ценности образования и современный учебник», Астана,18.06.2015 г., стр. 81 — 83
 16. Мейрамбек Ә., Омиртай А., Калашинов Н.К. Понятие информации и ее виды // Материалы международной научно-практической конференции «УАЛИХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 21», 6-том, Кокшетау, 21.04.2017 г., стр. 133 — 135
 17. Мейрамбек Ә. Использование инновационных технологий в преподавании информатики // «Білім беру жүйесін жаңартылған мазмұнға көшіру аясында мектептегі оқытудағы инновациялық тәсілдер», Алматы, 2016 г., стр. 43 — 46
 18. Мейрамбек Ә., Токанов М.М. Новые виды технологий обучения // МАТЕРИАЛЫ республиканской конференции посвященной 1150-летию великого мыслителя Востока «Второго учителя мира», АБУ НАСЫРА АЛЬ-ФАРАБИ, 15.05.2020 г., стр. 114 — 117
 19. Мейрамбек Ә., Тоқпанов Е.А., Билибаева Ж.Т., Мухитдинова Р.А. Методы использования современных электронных образовательных ресурсов для контроля результатов знаний, полученных учащимися по естественно-научному предмету в условиях дистанционного обучения // МАТЕРИАЛЫ республиканской конференции посвященной 1150-летию великого мыслителя Востока «Второго учителя мира», АБУ НАСЫРА АЛЬ-ФАРАБИ, 15.05.2020 г., стр. 117 — 122
 20. Мейрамбек Ә., Смагулова Л.А., Нуркежанов Д.М. СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ // Научный журнал «Вестник ЖГУ имени И. Жансугурова», №4, 2018 г., стр. 47 — 51
 21. Мейрамбек Ә., Узденбаев Ж.Ш. Цифровая система экономии теплоподачи в здание главного корпуса // Реестр инновационных стартап проектов – Талдыкорган, ЖГУ им. И.Жансугурова, 2019 г., стр. 169 — 170
 22. Танабаева А.М., Жексембаева Р.Ж. Роль технологий: создание электронных учебных курсов с помощью открытой платформы Moodle для дистанционной формы обучения и как поддержка очной формы обучения в преподавании информатики и других дисциплин. The role of technology: creating e-learning courses using the open Moodle platform for distance learning and as a support for full-time learning in the teaching of computer science and other disciplines «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 7-8 сәуір, 2-бөлім; Талдықорған қаласы, 2016 ж., 314-317 б.
 23. Танабаева А.М. Сауханова Ж.С. Разработка модели рейтинговой оценки обучающихся с помощью системы нечеткого вывода. Development of a model for rating students using the fuzzy inference system. «Интеллектуалдық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар – «Қазақстан-2050» стратегиясы аясында үшінші индустриалды революцияны жүзеге асырудың құралы» атты ІV халықаралық ғылыми-практикалық конференция еңбектері; Астана, 2017, 389-393 б.
 24. Танабаева А.М., Алия Кинтонова Перспективы развития образовательных технологий. Prospects for the development of educational technologies «Вестник Жетысуского государственного университета» и «Вестник. Серия Математика и естественно-технические науки», октябрь 2018.
 25. Танабаева А.М., Алия Кинтонова, Дистанционное обучение для малого и среднего бизнеса в казахстане. Distance learning for small and medium-sized businesses in Kazakhstan I Международная научно-практическая конференция. Cовременное программирование. г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет. 15-18 ноября 2018 года (РИНЦ).
 26. Танабаева А.М., Алия Кинтонова, Применение анализа образовательных данных как элемент образования будущего. Application of educational data analysis as an element of future education. I Международная научно-практическая конференция. Cовременное программирование. г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет. 15-18 ноября 2018 года (РИНЦ).
 27. Танабаева А.М., Алия Кинтонова, Создание модели для оценки уровня знаний с применением нейро-нечетких технологий моделирования. I Международная научно-практическая конференция. Cовременное программирование. г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет. 15-18 ноября 2018 года (РИНЦ).
 28. Танабаева А.М., Смагулов Е.Ж., Смагулов Б.Е., Есейкызы А. Пути развития математического мышления учащихся в процессе решения задач. The way of the development of mathematical students’ thinking in the process of solving problems. Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XX Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019. – 286 с.