Білім беру бағдарламасы6В02301 Аударма ісі
БББ мақсаты кәсіби қарым-қатынас саласында шет тілді коммуникативтік құзыреттілікті меңгерген аудармашы маманын дайындау болып табылады. Аударма ісі саласында толыққанды, сапалы кәсіби білім, кәсіби құзыреттілікті алу үшін жағдайларды қамтамасыз ету; – дамудың жоғары жалпы зияткерлік деңгейін алу үшін жағдайларды қамтамасыз ету, сауатты және дамыған сөйлеуді, ойлаудың гуманитарлық мәдениетін және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларын меңгеру; – жалпы лингвистикалық және прагматика-коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру; – шығармашылық әлеуетті, бастамашылық пен жаңашылдықты дамыту үшін жағдай жасау; – еңбек нарығында мамандық түлектерінің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру.
БББ түріҚолданыстағы БББ
ҰБШ бойынша деңгей6
СБШ бойынша деңгей6
БББ айрықша ерекшеліктеріЖоқ
Берілетін академиялық дәреже  Бакалавр
Оқыту мерзімі 4
Кредиттердің көлемі 240
Оқыту тіліОрыс тілі, қазақ тілі
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандартҰБШ және СБШ негізінде, сондай-ақ жұмыс берушілердің ұсыныстарын ескере отырып әзірленген
                             Оқытудың нәтижесі
1құқықтық, кәсіпкерлік, өндірістік, экологиялық ортада қоғамдық, әлеуметтік маңызға ие құбылыстар мен үдерістерді түсінудің инновациялық әдістерін бағалау мен қолдануға қабілетті.
2аударма теориясы мен тәжірибесінің, тіл теориясы мен мәдениетаралық коммуникациялар; оқитын елдің тілін тасымалдаушы-халықтарының менталитеті, салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары; қоғамдық-саяси, елтану, тарихи және мәдениеттану өз елі мен оқытылатын тілі елі туралы деректер;  мәдениетте жалпы және әртүрлі, елдегі құндылықты бағдарлар жүйесі , мәдениетаралық коммуникация, шетел тілі мәдениеті туралы негізгі ұғымдар, қарым-қатынастың ауызша және вербалды емес құралдары;негізгі коммуникативтік-прагматикалық стратегиялар және сөйлеу техникасы аудармашының мәдениетаралық қарым-қатынасы қолдануға қабілетті; 
3мәдениетаралық коммуникация, қарым-қатынастың вербалды және вербалды емес құралдары туралы негізгі ұғымдарды; аудармашының мәдениетаралық қарым-қатынасы кезіндегі негізгі коммуникативтік-прагматикалық стратегиялар мен тілдік мінез-құлықтың техникасын біледі; тіл, сөйлеу және стилистикалық боялған құралдармен қарым-қатынастың прагматикалық жағдайларына барабар қолдана алады; екі тілде қатар әрекет жасай алады, бір тілден екіншісіне ауыса алады.
4Лексикалық бірліктердің мағыналарын біледі, әр түрлі деңгейлерде контекстік мәндерді анықтап, өзгерістер жасайды;  аударма әдісі бар (аударма кезінде тілдік білім түрлері және оларды аудару, аудармадағы контекст және аудармадан тыс лингвистикалық жағдай, аударманың жеткіліктілігіне қол жеткізу жолдары, лексикалық және грамматикалық түрлендірулердің негізгі түрлері, реалияның аудармасы, техникалық, әлеуметтік және саяси терминдер және т.б.)
5Жазбаша аударма жүйесiнiң қысқартылған жүйелерiнiң негiздерi бар;  шет тілін сөйлесу құралы ретінде пайдалануды және сөйлеу белсенділігінің барлық түрін игеруді біледі, сөйлеу туралы мәлімдемелерден олардың толық мазмұны немесе «білу» негізінде фондық білімдерге негізделген дұрыс тұжырымдарды қалыптастыруды біледі;  коммуникативтік тапсырмаға және коммуникациялық жағдайға сәйкес әртүрлі мәтіндерді жасай отырып, мәтіннің дұрыс құрылымын қамтамасыз ету, тілдегі сөйлеу бірліктерін құру ережелеріне сәйкес мәтіннің тілдік бірліктерін пайдалану.
6мәтіннің жекелеген бөліктерінің орны мен арақатынасын анықтайды және мәтінді бір-бірімен байланысқан тіл ретінде қабылдайды; ауызша жүйелі аударма мен парақтан Ауызша аударма жасайды;
7басқа елдің мәдени ерекшеліктерін, онда белгіленген тілдік мінез-құлық нормаларын, дәстүрлерді салыстырады. Өз елі мен оқытылатын тілі елі туралы қоғамдық-саяси, елтану, тарихи және мәдениеттану деректерін біледі;
8талдау жасайды (аударма кезіндегі тілдік білімнің түрлері және оларды беру, аударма кезіндегі контекст пен тілдік емес жағдайдың рөлі, аударманың барабарлығына қол жеткізу жолдары, лексика-грамматикалық трансформацияның негізгі түрлері, реалияларды, техникалық, қоғамдық-саяси терминдерді және т. б. аудару.);
9Ақпараттарды талдап қабылдайды, аннотациялар мен рефераттарды, әр түрлі стильдер мен жанрлардың мәтіндерін құрастырады; анықтамалық, арнайы әдебиетте және компьютерлік желілерде ақпаратты іздестіруді жүзеге асыра алады; мәтінді редакциялау және форматтау дағдыларын меңгерген.
10есепті логикалық түрде құрастырады, маңызды сәттерді бөліп көрсетеді, әртүрлі нұсқалардың артықшылықтары мен кемшіліктері туралы айтады. Кәсіби қызмет саласындағы ақпараттық баяндамалармен сөз сөйлейді. Күрделі синтаксистік құрылымдарды, ғылыми терминдерді қолдана алады. Кәсіби қарым-қатынас аясында мәтіндердің жазбаша және ауызша аудармасын орындайды.