Білім беру бағдарламасы

01506 География

БББ мақсаты 

Еңбек нарқында бәсекеге қабілетті географияның әртүрлі бағыттары бойынша терең теориялық және жеке тәжірибелік дайындығы бар, қазіргі оқу орындарында сұранысқа ие, әлеуметтік және   кәсіби қызметтің динамикалық өзгерістеріне бейімделуге қабілетті  география бойынша білім беру магистрлерін дайындау

БББ түрі

Жана БББ

ҰБШ бойыншадеңгей

7

СБШ бойыншадеңгей

7

Берілетін академиялық дәреже  

магистр

Оқыту мерзімі 

1 жыл

Кредиттердің көлемі 

60

Оқыту тілі

қазақ, орыс, ағылшын

Басқарма отырысында  БББ бекітукүні

07.04.2021 (хаттама № 4)

Кәсіби стандарт

Педагог

 

                             Оқытудың нәтижесі

1

зерттеуді жүргізудің және нәтижелерді өңдеудің ғылыми технологиясы мен әдіснамасын пайдалану қабілетін, ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелерін ресімдеу және қорғау; қазіргі заманғы талаптарды ескере отырып, географиялық білім беруді реформалаудың өзекті проблемаларын талдау дағдыларын көрсету

2

бақарушылық қызмет құрылымында басқару қызметінің функционалдық құрылымдары және басқарудың психологиялық әдістері туралы білімдерді қолдану

3

шетел тілін қарым-қатынас құралы ретінде оқуға, ауызша   және жазбаша  дәйекті және анық құруға, шет ел тіліндегі мәтіндерді аударуға, шет тіліндегі ресурстарды қолдана отырып, шет тілінде географияны теориялық және зерттеу негіздері бойынша білімдерін қолдануға қабілетті болуы тиіс

4

географияның әдіснамалық негіздері мен теориялық мәселелерін, оларды шешуді тарихи тұрғыдан қарауды, ғылыми талдауды,  болжауды, далалық зерттеулер  жүргізуді, ғылыми зерттеулерді жоспарлау мен басқаруды, есептерді рәсімдеуді, кешенді зерттеу нәтижелерін талдауды көрсету

5

іргелі зерттеулер мен география ғылымдарының өзекті мәселелерін шешу барысында  заманауи геоақпараттық және   WEB – технологияларды пайдалану

6

экожүйелерді сақтау, оны шаруашылық және экономикалық мақсатта пайдалану іс-шараларды жоспарлау және ұйымдастыру

7

мемлекеттік бағдарламаларды іске асырудың зардаптарын және жоспарланған экономикалық және өзге де іс-шаралардың қоршаған ортаға әсерін бағалау

8

географияны оқыту әдістемесі бойынша зерттеу жұмыстарын талдау негізінде оқу бағдарламаларын әзірлеу