Білім беру бағдарламасы7M01403 Кәсіптік оқыту
БББ мақсаты   Алған терең білімге, білікке және қалыптасқан құзыреттілікке сүйене отырып, білім беру саласындағы өзінің кәсіби қызметінің міндеттерін заманауи деңгейде өз бетінше шеше алатын бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау
БББ түріҚолданыстағы БББ
ҰБШ бойынша деңгей7
СБШ бойынша деңгей7
БББ айрықша ерекшеліктеріЖоқ
Берілетін академиялық дәреже  Магистр
Оқыту мерзімі 1
Кредиттердің көлемі 60
Оқыту тіліОрыс, қазақ
Басқарма отырысында  БББ бекіту күні07.04.2021 (хаттама № 4)
                             Оқытудың нәтижесі
1Білім беру мекемелерінде, өнеркәсіптік кәсіпорындар мен қызмет көрсету саласында кәсіпкерлік, маркетинг, менеджмент экономикасының негіздерін біледі
2Пән саласындағы ғылыми зерттеудің қазіргі заманғы әдістерін; ғылыми ақпаратты түсіну және сыни талдау тәсілдерін; өзінің ғылыми әлеуетін жетілдіру және дамыту дағдыларын меңгерген
3Кәсіптік білім берудің философиялық-әдіснамалық негіздерін; кәсіптік педагогиканың негізгі санаттарын; кәсіптік оқу орнында тәрбие процесін ұйымдастырудың ерекшеліктерін менгерген
4Білім беру процесінде оқытудың мақсаты мен мазмұнына байланысты оқытудың нысандары мен әдістерін қолдануды біледі
5Жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлау және шығармашылықпен қарау
6Кәсіптік оқытуда  теориялық және эксперименталды зерттеулер жүргізеді
7Кәсіптік оқытуда   теориялық және эксперименталды зерттеулер кезінде алынған деректерді өңдеу мен талдауды орындайды
8Кәсіптік оқытуды технологиялық дайындау саласында білім мен түсініктерді көрсетеді, осы білім мен біліктерді кәсіби деңгейде қолданады