Білім беру бағдарламасы7M01601 Тарих
БББ мақсаты   қазіргі дамушы әлемде кәсіби ұтқырлыққа кепілдік беретін іргелі білімге ие, жоғары кәсіби, бәсекеге қабілетті, ғылыми-педагогикалық және әкімшілік-басқару кадрларын даярлау
БББ түріҚолданыстағы БББ
ҰБШ бойынша деңгей7
СБШ бойынша деңгей7
БББ айрықша ерекшеліктеріЖоқ
Берілетін академиялық дәреже  Магистр
Оқыту мерзімі 1
Кредиттердің көлемі 60
Оқыту тіліОрыс, қазақ,ағылшын
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні07.04.2021 (хаттама № 4)
                             Оқытудың нәтижесі
1шет тілін оқып үйрену арқылы тарих ғылымы мен білімнің қоғамдық өмірдегі рөлін анықтайды, оқу және педагогикалық қызметті жүзеге асыру дағдыларына ие болады, білім беруді болжау, жоспарлау және басқару әдістерін қолдана білу
2ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге қабілетті; алдыңғы қатарлы ақпараттық технологияларды қолданады; ғылымның заманауи теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктеріне сүйене отырып зерттеу жүргізе алады
3зерттеу әдістемесі саласында құзыретті; жоғары оқу орындарындағы ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет; тарихи мәселелер бойынша зерттеулер жүргізеді; тарихтың негізгі теориялық және әдістемелік мәселелерін анықтайды
4қазіргі таңдағы отандық тарихнамадағы жаңа бағыттарды меңгереді; тарихтың өзекті мәселелерін анықтайды және талдай алады, оларды ғылыми зерттеулерде пайдаланады; практикалық қызметте теориялық білімді қолданады, өткеннің және бүгіннің оқиғаларына сыни тұрғыдан қарауды іске асырады;
5қазақ мемлекеттілігінің алғышарттарын, оның дамуын, ілгерілеуі мен құлдырау  үрдісін аша алады; Қазақ хандығы эволюциясындағы сыр бойы қалаларының қалаларының ролі мен маңызын анықтайды
6қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысы туралы түсінігі бар және қазақ интеллигенциясының отандық тарихтағы қоғамдық-саяси қызметінің олі мен орнын анықтайды, ХХ ғ.басындағы ұлттық-мемлекеттік құрылыстың проблемаларын біледі
7тарих ғылымының тарихы туралы, білім беру процесі мен тұжырымдамалары туралы, отандық тарихтың басымдығы туралы фактілер туралы, тарих ғылымының қоғам тарихымен байланысы туралы білім жүйесіне ие, оқытылатын курстың проблемалары бойынша аса маңызды ғылыми және қоғамдық пікірталастардың мәні туралы түсінікке ие болады;
8оқытылатын курстардың таласты мәселелері бойынша дискуссия қатысушысының келтірген дәлелдер жүйесі мен ұстанымын түсінуге қабілетті, оны гуманистік идеалдар мен демократиялық құндылықтар тұрғысынан бағалайды, тарихи ғылыми білімге сүйене отырып өзіндік позицияны қалыптастырады
9оқытылатын курстар бойынша арнайы әдебиеттермен жұмыс жасау дағдысын меңгерген, ақпараттың әртүрлі дереккөздерін пайдалана алады, оларды өзектілік, ғылыми шынайылық пен объективтілік және мәселені қарастырудағы тереңдік мен толықтылық тұрғысынан бағалайды, ақпараттың дереккөздерін терең әрі ғылыми тұрғыдан объективті талдауға негізделген белгілі бір мәселеге қатысты өзіндік пікірі бар