Bota Amirova

Degree: Master of Laws

Position: Senior Lecturer

Education

 • Bachelor’s degree – Institute named after Academician Zholdasbekov with a degree in Jurisprudence (2001-2006);

  Master’s degree – Zhetysu State University named after I. Zhansugurov with a degree in Jurisprudence (2012-2014);

Achievements

 • HONORARY LITERATURE of the Rector of Zhetysu State University K. Baimurzaev “For a significant contribution to the training of highly qualified specialists, education and upbringing of young people, fruitful pedagogical activity and responsible performance of official duties” 08.03.2020 .;

  LETTER OF THANKS from the head of the OblONO of the Almaty region L.T. Bazarkulov for the contribution to the development of education in the region in 2015;


  A LETTER of THANKS from the Deputy Chairman of the ANC of the Almaty region G.K. Jordanidi for a significant contribution to the development of culture and traditions of the ethnic groups of the republic, increasing the authority of the Assembly of the people of Kazakhstan. 2013 .;

Scientific works

 • Tutorial:

  1. Қазақстан Республикасы азаматтық құқығы (ерекше бөлім). Оқу құралы. // Талдықорған: І. Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің баспа бөлімі, 2020. – 154 б. ISBN 978-601-216-657-6
  2. Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы. Оқу құралы. // Талдықорған: І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің баспа бөлімі, 2019. – 162 б. ISBN 978-601-216-604-0
  3. Қазақстан Республикасы әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Оқу құралы. // Талдықорған: І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің баспа бөлімі, 2018. – 214 б. ISBN 978-601-216-543-2
  4. Қазақстан Республикасы сайлау құқығы. Оқу құралы. // Талдықорған: І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 2018. – 141 б. ISBN 978-601-216-501-2
  5. Қазақстан Республикасы нотариаты. Оқу құралы. // Талдықорған: І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 2017- 184 б. ISBN978-601-216-413-8
  6. Рим құқығы. Оқу құралы. // Талдықорған: І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 2017- 113 б. ISBN 978-601-216-414-5

  Electronic textbooks:

  1. Қазақстан Республикасы азаматтық құқығы (ерекше бөлім). // Талдықорған: І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2021. 30 Mb.
  2. Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы. // Талдықорған: І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2020. 1,05 Mb .
  3. Қазақстан Республикасы әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. // Талдықорған: І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2020. 1,28 Mb
  4. Нотариат // Талдықорған: І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2019. 30 Mb.
  5. Рим жеке құқығы. // Талдықорған: І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2019. 30 Mb.

  Articles:

  1. ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF BUSINESS IN KAZAKHSTAN // Current Legal Problems Year: 2016 | Volume: 69(s.e.) | Issue: 2 | Page No.: 431-437
  2. The Legal Issues of the Economic Mechanism for Adopting and Developing Renewable Energy Sources in the Republic of Kazakhstan // INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 18, 12059-12066
  3. Қазақстанның құқықтық дамуына азаматтық процестік кодекстің маңызы // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. № 12 (146) 2020.– С. 27-31
  4. Сравнительно-правовой анализ регулирования трудовых правоотношений в странах евразийского экономического союза // Наука и жизнь Казахстана № 4/1. 2020. – С. 33-38
  5. Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың салыстырмалы құқықтық мәселелері //Наука и жизнь Казахстана № 4/1. 2020. – С. 40-45
  6. Современные тенденции развития коллизионных норм международного частного права // Наука и жизнь Казахстана № 3 2019. – С. 22-26
  7. Жер қатынастарын реттеудегі қолданыстағы заңнамалардың ролі // Наука и жизнь Казахстана № 3 2019. – С. 18-22
  8. Еңбек құқықтық қатынастың туындау негіздері және еңбек шартының басқа шарттардан айырмашылығы // Наука и жизнь Казахстана № 3 (58) 2018. – С. 385-389
  9. Основания возникновения трудовых правоотношений и отличие трудового договора от других видов договоров // Наука и жизнь Казахстана № 3 (58) 2018. – С. 385-389
  10. Туындының авторлық құқық объектісі ретіндегі түсінігі және маңызы // Наука и жизнь Казахстана № 6 (52) 2017. – Б. 70-75
  11. Қазақстан Республикасындағы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің мемлекеттік-құқықтық тетігі // Наука и жизнь Казахстана – № 6 (52). 2017. – Б. 97-102
  12. Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың теориялық және тәжірибелік мәселелері // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы – № 2 (78) – 2016. – Б. 108-114
  1. Законодательные вопросы регулирования наследственных отношений в Республике Казахстан // МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ» 2021 – 169 с. – C. 220-225
  2. Қазақстанның құқықтық дамуына азаматтық процестік кодекстің маңызы // «SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD: CHALLENGES OF THE XXI CENTURY» материалы V Международной науч-прак. конф. (ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ)/ сост.: Е. Ешім, Е. Абиев – Нур-Султан, 2019 – 169 с. – C. 120-124
  3. Азаматтық процеске үшінші тұлғалардың қатысу институтының теориялық аспектілері // «SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD: CHALLENGES OF THE XXI CENTURY» материалы V Международной науч-прак. конф. (ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ)/ сост.: Е. Ешім, Е. Абиев – Нур-Султан, 2019 – 169 с. – Б. 30-34
  4. Қазақстан Республикасындағы жерлерді қолданудағы заңнамалардың маңызы // Актуальные научные исследования в современном мире – № 11 (31) Часть 8 ISSN 2524-0986 – С.45-50. 2017. – С. 45-51
  5. Мұpaны aлу кезiнде туындaйтын қaтынacтapды pеттеудiң құқықтық мәcелелеpi //«С.Зимановтың 100 жылдығына арналған: “Мемлекет тәуелсіздігінің қазіргі мәселелері: теориялық және практикалық аспектілер” атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 19.02.21 – Б. 22-29
  6. Шeт мeмлeкeттepдe aзaмaттық ic жүpгiзудi жүзeгe acыpу тeтiгi //«С.Зимановтың 100 жылдығына арналған: “Мемлекет тәуелсіздігінің қазіргі мәселелері: теориялық және практикалық аспектілер” атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 19.02.21 – Б. 30-35
  7. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі нормаларындағы бaнктік қaрыз шaртының маңызы // – Талдықорған: «І.Жансүгіров атын. Жетісу мемлекеттік университеті», 2021. – № 1 (89). – Б. 72-76
  8. Шeт eлдepдeгi азаматтық ic жүpгiзугe үшiншi тұлғалаpдың қатыcуын құқықтық peттeу тeтiгi // – Талдықорған: «І.Жансүгіров атын. Жетісу мемлекеттік университеті», 2021. – № 1 (89). – Б. 85-60
  9. Азаматтық процестегі үшінші тұлғалардың құқықтық жағдайы // Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева в честь юбиляра д.э.н., профессора Кучуковой Нурили Кенжебековны 28 января 2021 года проводил Международную научно-практическую конференцию на тему:  «Финансовые аспекты Третьей модернизации экономики Казахстана» – Б. 32-35
  10. Қазақстан Республикасының аумағында авторлық құқық объектісі ретіндегі туындының құқықтық жағдайы // Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева в честь юбиляра д.э.н., профессора Кучуковой Нурили Кенжебековны 28 января 2021 года проводил Международную научно-практическую конференцию на тему:  «Финансовые аспекты Третьей модернизации экономики Казахстана» – Б. 45-50
  11. Ауыл шаpуашылық мақсаттағы жepлepдi қолданудағы жер заңнамасының ерекшеліктері // А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің П.Чужинов атындағы экономика және құқық институты Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына және Салық Зиманұлы Зимановтың 100 жыл толуына орай «Қазақстан Республикасының құқық шығармашылығы мен құқық қолдану қызметінің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 26.03.2021 ж. – Б. 53-57
  12. Қазіргі заманғы азаматтық іс жүргізудің салыстырмалы құқықтық анализі //«ЭКОНОМИКА. БИЗНЕС ЖӘНЕ БІЛІМ» атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған, І. Жансүгіров атындағы ЖУ, 2020. 182 б. – Б. 38-43
  13. Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің инновациялық іс-әрекетін құқықтық жетілдіру бағыттары// Алтын Орда мемлекетінің 750 жылдығына арналған «АЛТЫН ОРДА – ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІЛІГІНІҢ ҚАЙНАР БАСТАУЫ» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған, І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, 2020. 388 б.- Б. 76-83
  1. Цифрлы Қазақстан – рухани жаңғыру даңғылы // І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті Хабаршысы. // – Талдықорған: «І.Жансүгіров атын. Жетісу мемлекеттік университеті», 2020. – № 1 (89). – Б. 22-29
  2. Рухани жаңғыру аясында қазақстанның құқықтық дамуына азаматтық процестік кодекстің маңызы // Жастар жылына арналған «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы қазақстандық қоғам мен мемлекеттің тарихи өрлеуінің саяси және құқықтық мәселелері» атты Оңтүстік аймақтық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция. 15-16 наурыз 2019ж., – Б. 235-240
  3. Цифрлы қазақстандағы ақпараттық технологияларды пайдалану мен құқықтық реттеу // Жастар жылына арналған «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы қазақстандық қоғам мен мемлекеттің тарихи өрлеуінің саяси және құқықтық мәселелері» атты Оңтүстік аймақтық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция. 15-16 наурыз 2019ж., – Б. 24-28
  4. Қазіргі Қазақстандағы цифрлық технологияларды құқықтық реттеудің маңызы // І. Жансүгіров атындағы ЖМУ ХАБАРШЫСЫ. – № 2. – 2019. –Б. 9-12
  5. Цифрлы Қазақстан қоғамын қалыптастыруда электронды еңбек биржасын құрудың құқықтық маңызы // І. Жансүгіров атындағы ЖМУ ХАБАРШЫСЫ. – № 2. – 2019. –Б. 4-9
  6. Азаматтық іс жүргізу және азаматтық процестік заңнамасын талдау // «ХХІ ғасыр: ғылым мен инновация» атты жас ғалымдар мен білімгерлердің республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. – Талдықорған, І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2018. – 342 б. – Б. 158-163
  7. Қазақстан Республикасындағы медиация институтының даму перспективасы // «ХХІ ғасыр: ғылым мен инновация» атты жас ғалымдар мен білімгерлердің республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. – Талдықорған, І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2018. – 342 б. – Б. 302-308
  8. Особенности правового регулирования труда судей // «Қазақстанның сот реформасы: жағдайы, мәселелері, болашағы» атты заң ғылымдарының докторы, профессор М.Т. Таймерденовтың 60-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Талдықорған: «І.Жансүгіров атындағы ЖМУ», 2018. 355 б. – Б. 41-47
  9. Қазақстан Республикасындағы медиация институының ролі // «Қазақстанның сот реформасы: жағдайы, мәселелері, болашағы» атты заң ғылымдарының докторы, профессор М.Т. Таймерденовтың 60-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Талдықорған: «І.Жансүгіров атындағы ЖМУ», 2018. 355 б.  – Б. 175-181
  10. Азaмaттық пpoцеске қaтысaтын үшінші тұлғaлapдың құқықтық сипaттaмaсы //  З.ғ.д., профессор Жалаири Өмірәлі Шакарапұлының 75 жылдық мерейтойына арналған «Қазақстанның конституциялық-құқықтық дамуы» атты ІІІ халықаралық ғылыми-практикалық конференция 29-30 қараша 2017 – Б. 120-125
  11. Мүгедектерді әлеуметтік қолдаудың құқықтық негіздері // ЖМУ хабаршысы – № 4. 2017. – Б. 50-59
  12. Рим құқығындағы табеллиондардың құқықтық жағдайы // І. Жансүгіров атындағы ЖМУ ХАБАРШЫСЫ. – № 4 / 2016 – Б. 78-83
  13. Суррогаттық «құрсақ ана» болудың қазіргі құқықтық жағдайы мен қоғамдық көзқарас // «Жансүгіров тағылымы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 09.12.2016.– Б. 67-72
  14. Кредиттік технологияда семинар сабағын өткізу әдісі (ҚР-сы азаматтық іс жүргізу құқығы) // 03 ақпан 2015ж. «Болон үдерісінің принциптеріне сәйкес тәжірибелік – бағдарлы оқыту» атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. – Талдықорған, 2015. – Б. 216-218
  15. Азаматтық істерге үшінші тұлғалардың қатысуының құқықтық реттелуі // 22.12.2014ж. «Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және құқықтық дамуы» атты республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдарының жинағы. – Талдықорған, 2014. – Б.117-122
  16. Авторлық құқықтың даму тенденциясы, оны құқықтық қорғау аспектілері // І. Жансүгіров атындағы ЖМУ ХАБАРШЫСЫ.– № 2-3. – 2015. – Б. 130-137
  17. Азаматтық дауларды шешудің жаңа жолы ретінде медиацияның даму жолы // І. Жансүгіров атындағы ЖМУ ХАБАРШЫСЫ.– № 4. – 2015.
  18. Авторлық құқықтық қорғаудың азаматтық-құқықтық мәселелері мен авторлық құқықтың айрықша белгілері // «Қазіргі заманғы ғылым дамуының болашағы» атты І Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдар жинағы. – Талдықорған, 2015.
  19. Қазақстанда құқықты мемлекет орнатуда нотариат жүйесін реформалаудың маңызы. // «Жолдасбеков оқулары» атты студенттер, магистранттар мен жас ғалымдарының халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. – Талдықорған, 2015. – Б. 372-375
  20. Медиация құқықтық дауларды реттеудің альтернативтік процедурасы ретінде // 23-24 қазан 2015ж. Ғылым, білім және инновациялар – «Қазақстан – 2050» Стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары – Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2015. – Б. 61-68