Dauren Bekezhanov

Degree: Ph.D.

Position: Senior Lecturer

Education

Bachelor’s degree – Zhetysu State University named after I. Zhansugurov, specialty “Jurisprudence” (2005-2009);

Master’s degree – Zhetysu State University named after I. Zhansugurov with a degree in Jurisprudence (2009-2011);

Doctoral studies – Zhetysu State University named after I. Zhansugurov, specializing in Jurisprudence (2016-2019)

Achievements

Scientific works

  1. Legal regulation of municipal solid waste treatment in transition of developing countries to “green economy” Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VIII, Issue 3(25), Summer 2017. 754-762 (Scopus).
  2. Legal and environmental policy on solid waste pollution and protection. Environmental Policy and Law, Volume 48, issue 1. –2018.- P. 83-88 (Scopus)
  3. Obtaining Fuel and Energy Resources from Biofuels: Legal Challenges. Environmental Policy and Law, Volume 49, issue 2-3. –2019.- P.175-180 (Scopus).
  4. Environmental and legal framework for regulating consumer and industrial waste management. Journal of Environmental Management and Tourism 11(1), Р. 186-193. 2020. (Scopus).
  5. Проблемы и перспективы утилизации твердых бытовых  отходов в Республике Казахстан. Вестник КазНУ. Серия юридическая. №1 (81) 2017.- Алматы, 2017. – С. 226-233.
  6. Тұрмыстық қатты  қалдықтардың  құқықтық түсінігі мен түрлерінің кейбір теориялық  мәселелері: Қазақстан Республикасы мен шет мемлекеттер заңдары бойынша. «ҒЫЛЫМ» халықаралық ғылыми журналы №4 (59) 2018. – Қостанай, 2018. – Б. 84-89
  7. Қазақстан Республикасы және еуропалық одаққа мүше кейбір мемлекеттерінің тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару тәжірибесі мен заңнамасына салыстырмалы талдау. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журналы. № 7(70) 2018. –Астана, 2018. –Б.21-27.
  8. Тұрмыстық қатты қалдықтарды реттеудің экономикалық және құқықтық мәселелері. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журналы. № 2 2019. – Астана, 2019– Б.47-53
  9. Тұрмыстық қатты қалдықтарды бақылау және басқарудың құқықтық тетіктері: Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Африка, Үндістан, Англия елдерімен салыстырмалы құқықтық талдау. «ҒЫЛЫМ» халықаралық ғылыми журналы №2 (61) 2019. – Қостанай, 2019.–Б.112-117.
  10. Некоторые правовые проблемы экономических инструментов использования и развития возобновляемых источников энергии в Республике Казахстан. Наука и жизнь Казахстана. Международный научный журнал. №5/3 2019. -С.104-109.
  11. Қаржы саласындағы мемлекеттік органдардың қызметінің құқықтық негіздері мәселелері. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журналы. № 9/2 2019. Астана, 2019– Б.20-24.
  12. Салық бақылау қызметін құқықтық реттеу мәселелері. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журналы. № 9/2 2019. – Астана, 2019– Б.24-29.
  13. Қазақстан Республикасы экономикасының негізгі саласы ретінде энергетикалық қауіпсіздіктің кейбір құқықтық мәселелері. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журналы. № 9/2 2019. – Астана, 2019– Б.181-126.
  14. Қазақстан Республикасында экологиялық заңдарды бұзғаны үшін жауапкершілік түсінігі мен түрлері. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журналы. № 10/1 – Астана, 2019– Б.109-114.
  15. Медициналық қалдықтар айналымдарын құқықтық реттеу мәселелері. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журналы. № 11(143) 2 – Астана, 2020– Б.26-31.
  16. АНАЛИЗ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА КАК ИНСТИТУТА ТРУДОВОГО ПРАВА. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журналы. № 11(143) 2 – Астана, 2020– Б.21-25.
  17. Проблема административ-ной ответственности за нарушение экологического законодательства  Республики Казахстан об обращении  с твёрдыми бытовыми отходами. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Национальная безопасность в экологической сфере: проблемы теории и практики».  – Чебоксары, 14-15 апреля 2017. – С. 39-45.
  18. Тheoretical issues of legal regulation of municipal solid waste  in the republic of kazakhstan. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Национальная безопасность в экологической сфере: проблемы теории и практики».  – Чебоксары, 14-15 апреля 2017. – С. 182-187
  19. Проблемы правовой охраны окружающей среды от загрязнения твердыми бытовыми отходами в Республике Казахстан. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Правовые проблемы возмещения вреда, причиненного окружающей среде».-  Москва, 23 марта – С. 56-59
  20. Қазақстан Республикасында тұрмыстық қатты қалдықтардың қоршаған ортаға келтірілген зияндары үшін жауапкершілікті құқықтық қамтамасыз етудің кейбір өзекті мәселелері.Қазақстан Республикасының Конституция күніне арналған «Конституция-қоғам мен мемлекетті жаңғырту» атты халықаралық конференциясы материалдары. –– Астана, 30 тамыз 2017.Б. 182-186
  21. Қазақстан Республикасында экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде тұрмыстық қатты қалдықтар айналымдарының құқықтық реттеу мәселелері. Сборник материалов Международной научно- практической конференции «Потенциал молодежи в евразийской интеграции: -экономика, право, политика». – Алматы, 3 марта 2017. -Б. 62-65.
  22. Тұрмыстық қатты қалдықтарды жою мен кәдеге жаратуда ынталадыру шаралары бойынша шетелдің заңдары мен тәжірибесін қолданудағы құқықтық мәселелері. «Төртінші өнеркәсіптік төңкеріске көшу жағдайында тиімді табиғатты пайдалану мен табиғи ресурстарға меншік құқығының өзекті мәселелері. Байсалов оқылымдары-2018» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. –Талдықорған, 4 мамыр 2018. .– Б 78-81.
  23. «Устройство для приема и прессования твердо-бытовых отходов» Патент на полезную модель №2747 05.2018.
  24. «Электронная книга» Патент на полезную модель №5008 06.2020.
  25. «Алматы облысындағы қоқыстар мен тұрмыстық қатты қалдықтардың орналасуының құқықтық картасы». Авторлық куәлік № 3013 11.2018