UDC 338.27                                                                                                                                                                                                      https://doi.org/10.53355/s1840-7849-8725-a 

FOREIGN EXPERIENCE IN APPLICATION OF CONTROLLING

Dyrka Stefan 1, Samen A.S. 2

1 Katowice Business University, Katowice, Poland

2 NAO Zhetysu University named after Ilyas Zhansugurov

                                             

Email: Seytkalievnaa@mail.ru

 

The article presents the experience of using controlling by the largest companies in the USA, Germany, Japan in the context of globalization. The use of controlling in anti-crisis measures is considered, the need to adapt to new developments is substantiated as a tool to increase the efficiency and competitiveness of business.

Key words: controlling, globalization, business, anti-crisis measures, competitiveness, production, companies.

 

Мақалада жаһандану жағдайында АҚШ, Германия, Жапонияның ірі компанияларының бақылауын қолдану тәжірибесі ұсынылған. Дағдарысқа қарсы шараларда контроллингті қолдану қарастырылады, бизнестің тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру құралы ретінде жаңа әзірлемелерге бейімделу қажеттілігі дәлелденді.

Тірек сөздер:  контроллинг, жаһандану, бизнес, дағдарысқа қарсы шаралар, бәсекеге қабілеттілік, өндіріс, компаниялар.

 

В статье представлеян опыт применения контроллинга крупнейшими компаниями США, Германии, Японии в условиях глобализации. Рассмотрено использование контроллинга при проведении антикризисных мероприятий, обоснована необходимость адаптации  к ново ведениям, как инструмента для повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса.    

Ключевые слова: контроллинг, глобализация, бизнес, антикризисные мероприятия, конкурентоспособность, производство, компании.