Алдабергенова Айгуль Оналбековна

Cтепень: Кандидат педагогических наук

Должность: и.о.ассоциированного профессора (доцента)

Образование

 • 1991-1995 гг. училась в Талдыкорганском государственном университете им. И.Жансугурова и получила квалификацию учитель математики и информатики.
 • 2010 г. кандидат педагогических наук, тема кандидатской диссертаций: «Ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасаудың әдістемесі (алгебраны оқыту мысалында)».

Достижения

 • Член-корреспондент Международной академии информатизации, 2011
 • Патент -3 (2019)
 • Авторское свидетельство- 2 (2020)
 • Акты внедрения -3
 • Грамота ректора за самоотверженный труд и профессионализм в образовательной деятельности и активное участие в общественной жизни университета, 2009 г.
 • Почетная грамота Алматинского областного маслихата, 2011 г.
 • Нагрудной знак МОН РК «За заслуги в развитии науки республики Казахстан», 2018 г.
 • Министерство образования и науки РК, благодарность вице-министра «За личный вклад в развитие системы образования РК», 2020 г.

Научные труды

 • Р/С

  Темы работ

  Характер работы

  Выходные данные

  Объем

  Авторы

  1.       

  Contemporary period of civilized society development is characterized the process of informatization

  Изд.

  International Journal of Applied Engineering Research (IJAER), ISSN 0973-4562 Volume 11, Number 2 (2016) pp 955-957 © Research India Publications. (ссылка на выпуск) http://www.ripublication.com/Volume/ijaerv11n2.htm

  (ссылка на статью)

  http://www.ripublication.com/ijaer16/ijaerv11n2_35.pdf

  0.43 п.л.

  Исаева Гульнара Бостановна, Баймулдина Назира Сахимжановна, Есенгабылов Ильяс Жансеркенович, Алдабергенова Айгуль Оналбековна, Смагулова Лаура Амангельдиевна.

  2.       

  Лабораториялық практикум құрудың теориялық негіздері

   

  Изд.

  ХХІV Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», Украина, 30-31 март, 2016

  0,31 п.л.

  А.О.Алдабергенова,

  Ә.Баева

  А.Манибекова

  3.       

  Оқу процесінде лего-роботтарды қолдану негіздері

   

  Изд.

  п.ғ.д., профессор Б.Б.Баймұхановтың 85 жас мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «ақпараттық қоғамда математикалық білім берудің мәселері»,

  Қазақ мемелекеттік қыздар педагогикалық университеті, 8 сәуір 2016

  0,31 п.л.

  А.О.Алдабергенова,

  І.Ж.Есенғабылов,

  Ш.Нұрғожаев

   

  4.       

  Білім берудегі интерактивті web-сайттарды жасауға және оны техникалық сүйемелдеуге қойылатын талаптар

   

  Изд.

  Қазақстан Республикасы  Ұлттық Ғылым Академиясының Хабарлары (Известия НАН РК), физика-математика сериясы №3, 2016 ж. (мамыр-маусым), ISSN 1991-346X, , Б.106-111 http://www.nauka-nanrk.kz 

  0.44 п.л.

  А.О.Алдабергенова,

  І.Ж.Есенғабылов,

  Қайырбек

  5.       

  Macromedia Flash бағдарламасының программалау мүмкіндіктері

  Изд.

  «Мемлекеттік қызметтің қазақстандық үлгісі мен қызметтік әдеп ережелері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.-Талдықорған: ЖМУ, 2016, ISBN 978-601-216-370-4, 34-38 б

  0,31 п.л.

  А.О.Алдабергенова,

   Ж.Н.Нысамбаев

  А.Д.Оңғарбаева

  Ә.Баева

   

  6.       

  Macromedia Flash бағдарламасында анимация құру жолдары

  Изд.

  «Заманауи сын –тегеуріндер мен қоғамның жаһандану жағдайында Қазақстандағы білім мен ғылымның инновациялық әлеуеті» атты  ХҒП конференция материалдары, ЖМУ.-28-29 қазан, 2016, ISBN 978-601-216-369-8, 44-48б

  0,31 п.л.

  А.О.Алдабергенова,

  Ә.Баева

   

  7.       

  Ақпараттық жүйелер және олардың жіктемелері

   

  Изд.

  ХХХV Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», Украина, 27-28 фераль, 2017, 142-144 б

   

  А.О.Алдабергенова, М.Ұзақова,

  Г.Тоқтар

   

  8.       

  Модельдеуде қолданылатын негізгі ұғымдар

   

   

  Изд.

   EXPO -2017 Халықаралық көрмесіне арналған «ХХІ ғасыр: ғылым мен инновация» атты жас ғалымдардың және білімгерлердің республикалық конференциясы (ІІ бөлім), ЖМУ, ISBN 978-601-216-388-9, 2017,  7 сәуір, 167-171б,

   

  0,31 п.л.

  Мусатаева И.С., Алдабергенова А.О., Каликанова А.А.

   

  9.       

  Оpenproj ортасында жобаны құрудың кезеңдері

   

  Изд.

  EXPO -2017 Халықаралық көрмесіне арналған «ХХІ ғасыр: ғылым мен инновация» атты жас ғалымдардың және білімгерлердің республикалық конференциясы             (І бөлім), ЖМУ, ISBN 978-601-216-388-9, 2017,  7 сәуір, 115-120 б,

  0,31 п.л.

  Алдабергенова А.О., Бухамбаева М.А.

  10.   

  Интерактивті, мультимедиалық оқулық құру кезеңдері

   

  Изд.

  «Қазіргі заманғы ғылым дамуының болашағы» атты ІI Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, .А. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы ,  ISBN 978-601-06-4180-8, 2017, март, 307-310 б

  0,25 п.л.

  Алдабергенова А.О., Нурахметова Г.Е., Кайырбек Г.Е.

  11.   

  Жобаларды басқару негіздерінің теориясы

  Изд.

  «Қазіргі заманғы ғылым дамуының болашағы» атты ІI Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, .А. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы, ISBN 978-601-06-4180-8, 2017, март, 284-288 б

  0,31 п.л.

  Алдабергенова Бухамбаева М.

  12.   

  3 D моделирование и его роль в современном мире    

  Изд.

  «Қазіргі заманғы ғылым дамуының болашағы» атты ІI Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, .А. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы,  ISBN 978-601-06-4180-8, 2017, март, 295-298 б

  0,25 п.л.

  Алдабергенова Есейқызы А.

  13.   

  Электронды оқулық құру кезеңдері

   

  Изд.

  ЖМУ хабаршысы, 2017 №1, ISBN 1813-1123, 5-9 б

  0,31 п.л.

  Алдабергенова А.О., Нурахметова Г.Е., Кайырбек Г.Е.

  14.   

  Роль и основы разработки ментальных карт

   

  Изд.

  «Инновационные научные исследования: теория, методология, практика» атты  ХІІІ ХҒП конференция материалдары, 20 наурыз, 2018 ж., 1 бөлім, 89-91 б,  Пенза қ.

  0,37 п.л.

  А.О.Алдабергенова,

  Узакова М.К

  15.   

  Оқытушы бағдарламаларына қойылатын талаптар және құру кезеңдері

  Изд.

  «Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии» ІІ Халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция материалдары, 31 наурыз, 2018 ж.,  Переяслав-Хмельницкий, Украина, 42-44 б

  0,18 п.л.

  Айгуль Алдабегенова, Алтай Шалтабаев Еламан Бердикожа

   

  16.   

  Применение электронной рабочей тетради по информатике в общеобразовательной школе

  Изд.

  «Образование и педагогические науки в ХХІ веке: актуальные вопросы, достижения и инновации» атты  ІІІ ХҒП конференция материалдары, 5 сәуір, 2018 ж., Пенза қ., 67-69 б.

  0,18 п.л.

  Айгуль Алдабегенова, Алтай Шалтабаев Еламан Бердикожа

   

  17.   

  Macromedia Flash программасында қарапайым

   бейнелерді салу және түрлендіру әдістері

   

  Изд.

  Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы («Физика-математика ғылымдары» сериясы), №1 (61), Алматы, 2018, мамыр,  234-240 б.  

  http://sp.kaznpu.kz/docs/jurnal_file/file20181109012239.pdf

  0,43 п.л.

  А.О.Алдабергенова, А.К.Баева

  18.   

   Мetods of creating three-dimensional models in the Google SketchUp

   

  Изд.

  Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы («Физика-математика ғылымдары» сериясы), №3 (63), Алматы, 2018, мамыр,  351-357 б.   http://sp.kaznpu.kz/docs/jurnal_file/file20190110114323.pdf

  0,43 п.л.

  А.О.Алдабергенова, А.Есейкызы, И.Ж.Есенгабылов

  19.   

  Ментальды карталардың ерекшеліктері және оларды қолдану аймактары

  Изд.

  Қазақстанның ғылымы мен өмірі (Наука и жизнь Казахстана,  ККСОН), халыкаралық ғылыми-көпшілік журнал (международный научно-популярный журнал), Серия Педагогика, №4 (60), Астана, 2018, 48-53 б.  http://nauka-zan.kz

  0,43 п.л.

  А.О.Алдабергенов,  И.Ж.Есенгабылов,  М.Узакова, Д.С.Байгожанова

  20.   

  Криптографические методы защиты информации

   

  Изд.

  С.Б.Байсаловтың 90-жылдығына орай халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Талдықорған, 2018

   

   

  А.О.Алдабергенова, А. Жансейітова

  21.   

  3d modeling and its role in the modern world

   

  Изд.

  «Высокие технологии, наука и образование: актуальные вопросы, достижения и инновации» атты  ХҒП конференция материалдары, 17 мамыр, 2018 ж.,Пенза қ., 20-23 б.

  0,25 п.л.

  А.О.Алдабергенова, А.Есейқызы, И.Ж.Есенгабылов

   

  22.   

  Интерактивті карталар – заман талабы

   

  Изд.

  «Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии» атты  ІҮ Халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция материалдары, 31 мамыр, 2018 ж.,  Переяслав-Хмельницкий, Украина, 144-146 б.

  http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/54/conference_31-31.5.2018.pdf

  0,18 п.л.

  А.О.Алдабергенова,

  Д.Қанатбекова

  23.   

  Білім беру процесінде инфографиканы қолдану ерекшеліктері

   

  Изд.

  «Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии» атты  ІҮ Халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция материалдары, 31 мамыр, 2018 ж.,  Переяслав-Хмельницкий, Украина, 64-66 б. http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/54/conference_31-31.5.2018.pdf

  0,18 п.л.

  А.О.Алдабергенова,

  Д.Қанатбекова

  24.   

  The efficiency of district heating systems in conditions of joint use of heat pumps

   

  Изд.

  National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 3(430), с. 201-207, 2018

  https://www.scopus.com/results/results.uri?numberOfFields=0&src=s&clickedLink=&edit=&editSaveSearch=&origin=searchbasic&authorTab=&affiliationTab=&advancedTab=&scint=1&menu=search&tablin=&searchterm1=Aldabergenova&field1=AUTHOR_NAME&dateType=Publication_Date_Type&yearFrom=Before+1960&yearTo=Present&loadDate=7&documenttype=All&accessTypes=All&resetFormLink=&st1=Aldabergenova&st2=&sot=b&sdt=b&sl=26&s=AUTHOR-NAME%28Aldabergenova%29&sid=c14b60ddc55a0401543e471fd6f2d7d5&searchId=c14b60ddc55a0401543e471fd6f2d7d5&txGid=174c83b53a034d547611c5d113095fff&sort=plf-f&originationType=b&rr=  

  0,37 п.л.

  Abildinova S.K., Musabekov R.A. Rasmukhametova A.S., Ongar B.b, Yessengabylov I.Z., Aldabergenova, A.O., Issayeva, G.B.

   

  25.   

  Виды и средства криптографической защиты информаций

  Изд.

  «Wyksztalcenie i nauka bez granici-2018» атты Халықаралық ғылыми конференция, 07-15 желтоқсан, 2018 ж.,  Пржемысл, Польша, 39-42 б.

  0,25 п.л.

  А.О.Алдабергенова,

  А.Ж.Жансейитова

  26.   

  Криптографические преобразоания: особенности алгоритмов шифрования

  Изд.

  «Wyksztalcenie i nauka bez granici-2018» атты Халықаралық ғылыми конференция, 07-15 желтоқсан, 2018 ж.,  Пржемысл, Польша, 43-46 б.

  0,25 п.л.

  А.О.Алдабергенова,

  А.Ж.Жансейитова

  27.   

  Математика негіздерін оқытуда

  компьютерлік математикалық программаларды

  қолданудың психологиялық-педагогикалық аспектілері

   

  Изд.

  «Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии» атты  X Халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция материалдары, 30 қараша, 2018 ж.,  Переяслав-Хмельницкий, Украина, 93-94 б.

  0,25 п.л.

  А.О.Алдабергенова,

  М.С.Смагулова

   

  28.   

  Мультимедиалық оқыту қосымшаларын білім беруді ақпараттандыру компоненті ретінде қолдану ерекшеліктері

  Изд.

  «Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии» атты  XY Халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция материалдары, 30 сәуір, 2019 ж.,  Переяслав-Хмельницкий, Украина, 40-41б

  0,12 п.л.

  А.О.Алдабергенова,

  Қ.Сердешева

   

  29.   

  Білім беруде оқытушы бағдарламаларды қолдану маңыздылығы

  Изд.

  «Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии» атты  XY Халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция материалдары, 30 сәуір, 2019 ж.,  Переяслав-Хмельницкий, Украина, 41-43б

  0,18 п.л.

  А.О.Алдабергенова,

  Е.Жайлау

   

  30.   

  Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытуда цифрлық технологияларды қолданудың ерекшеліктері

  Изд.

  Ізденіс, №1, 2019, 305-309 б

  ISSN 1560-1730

  0,31 п.л.

  А.О.Алдабергенова,  И.Ж.Есенгабылов, 

  А.Б.Жуниспаева

  31.   

  Применение динамических компьютерных моделей при постановке физического эксперимента

  Изд.

  «Ізденіс» Қазақстан Республикасы халықаралық ғылыми журнал-қосымшасы, Алматы, 2019.- Б.181-186.

  0,31 п.л.

  Есенғабылов І.Ж., Алдабергенова А.О., Н.Жексенбі

  32.   

  Эффективность использования мультимединого компьютера в обучени

  Изд.

  «Ізденіс» Қазақстан Республикасы халықаралық ғылыми журнал-қосымшасы, Алматы, 2019.- Б.189-192.

  0,25 п.л.

  Есенғабылов І.Ж., Алдабергенова А.О., Курманбаев А.А.,

   

  33.   

  Содержательная структура организации электронной торговли в Казахстане

  Изд.

  Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал (ККСОН),  №10, 2019., Б. 318-324.,

  http://nauka-zan.kz

  Алдабергенова А.О., Ермекова Н.С., Байғожанова Д.С

  34.   

  Инновaциялық тeхнологиялaрды білім беру процесіне енгізудің маңызы

   

  Изд.

  Қазақстанның ғылымы мен өмірі (Наука и жизнь Казахстана,  ККСОН), халыкаралық ғылыми журналы (международный научный журнал), Серия Педагогика, №1 (74), Астана, 2019, 141-144 б.  http://nauka-zan.kz , ISSN 2073-333X

  0,31 п.л.

  А.О.Алдабергенова,  И.Ж.Есенгабылов, 

  А.Б.Жуниспаева

  35.   

  Мектеп курсындағы математикалық есептерді жіктеу мәселесі

   

  Изд.

  Қазақстанның ғылымы мен өмірі (Наука и жизнь Казахстана,  ККСОН), халыкаралық ғылыми журналы (международный научный журнал), Серия Педагогика, №1 (74), Астана, 2019, 198-203 б.  http://nauka-zan.kz , ISSN 2073-333X

  0,43 п.л.

  И.Ж.Есенгабылов, А.О.Алдабергенова, 

  Ж.Т.Жиембаев

  36.   

  Проблемы использования компьютерных технологий в образовательном процессе

  Изд.

  Slovak international scientifical journal,  Vol 1, №26, Братислава, 2019, 48-50 б.

  http://sis-journal.com

  ISSN 5782-5319

  0,43 п.л.

  И.Ж.Есенгабылов, А.О.Алдабергенов,

  И.Н.Майлыбаева   

   

  37.   

  Педагогикалық бағдарламалық құралдарды қолданып бастауыш мектеп оқушыларын математика есептерін шығаруға үйрету

  Изд.

  Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал (ККСОН), Педагогика сериясы, №7/2, 2019., Б. 192-197.

   http://nauka-zan.kz

  0,37 п.л.

  Смагулов Е.Ж., Есенғабылов І.Ж., Алдабергенова А.О., Нұрғожаев Ш.Б.,

  38.   

  Основные проблемы использования компьютерных программных средств в учебном процессе

  Изд.

  Materials of the V International

  Scientific-Practical Conference,

  «Quality Management:

  Search and Solutions»

  November 27-29, 2019

  San Francisco (CA, USA), Volume II, 117-119 p. http://www.regionacadem.org/

  0,18 п.л.

  И.Ж. Есенгабылов, А.О. Алдабергенова, Ш.Б. Нургожаев

  39.   

  Математика сабағында Learningapps интерактивті бағдарламасының мүмкіндіктерін қолдану ерекшеліктері

   

  Изд.

  «Білім, ғылым және мәдениет салаларындағы инновациялар» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының  жинағы, Нұр-сұлтан, 30 желтоқсан, 2019, 5-8 бет

  0,25 п.л.

  Есенғабылов І.Ж., Алдабергенова А.О.,

  Сапаргалиев А.

  40.   

  IT-мектептерде ақпараттық технологияларды қолданудың қазіргі жағдайы

  Изд.

  “Қазақстан жоғары мектебі”, 1/2020, 303-306 б,

  ISSN 560-1749

  0,25

  п.л.

  А.О. Алдабергенова, И.Ж.Есенгабылов, А.Д.Бегалы

   

  41.   

  Математиканы оқытуда қолданылатын компьютерлік программалық құралдарға шолу

  Изд.

  “Қазақстан жоғары мектебі”, 1/2020, 314-317 б,

  ISSN 560-1749

  0,25

  п.л.

  А.О.Алдабергенова, М.С.Смагулова, А.Сапаргалиев

  42.   

   «Moodle» қашықтық-

  тан оқыту жүйесінде жұмыс жасау негізі

  Изд.

  Materials of the V International

  Scientific-Practical Conference

  «Integration of the Scientific Community

  To the Global Challenges of Our Time»

  February 12-14, 2020

  Tokyo, Japan

  Volume I

  Tokyo, 505-511 p.

  0,37 п.л.

  А.О. Алдабергенова, С.С. Назарова,

  43.   

  Результаты исследования методологической подготовки учителей математики в условиях инноваций

  Изд.

  PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA

  Volume 17 — Número 35 — 2020 ISSN 2179-0302 (Бразилия)

  http://deboni.he.com.br/Periodico35.pdf

   

  2020 шілде (квартиль-Q1, процентиль 58)

  0,81 п.л.

  GAVRILOVA, Yekaterina N.; SEITOVA, Sabyrkul M.; KOZHASHEVA, Gulnar O.; ALDABERGENOV, Aigul O., KYDYRBAEVA, Galiya T.;

  44.   

  Негізгі мектепте алгебраны оқытуда компьютерлік бағдарламаларды қолдану мүмкіндіктері

   

  Изд.

  ЖМУ хабаршысы №2(94), 2020, 12-20б., ISSN2616-8901;

  0,56 п.л.

  А.О. Алдабергенова

  45.   

  Информатика сабақтарындағы оқытудың интерактивті әдістері —  білім алушыларды дамыту құралдарының бірі ретінде

   

  Изд.

  «Цифрландыру жағдайында экономика мен қоғамның дамуы» РҒТК материалдары, 25 қыркүйек, 2020, Б.14-16

  0,19 п.л.

  А.О. Алдабергенова

  Б.Т.Дузгенбаева

  А.А.Калиева

  46.   

  Қашықтықтан оқыту – білім берудің жаңа формасы ретінде

   

  Изд.

  Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал (ККСОН), http://nauka-zan.kz

  0,37 п.л.

  А.О. Алдабергенова

  А.Д.Бегалы

   

  47.   

  «Moodle» қашықтықтан оқыту жүйесінде оқыту курсын құру

   

  Изд.

  Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал (ККСОН, №12/5 (151) 2020 Б. 109-113.

   http://nauka-zan.kz

  0,31 п.л.

  А.О. Алдабергенова

  C.С.Назарова

  48.   

  Заманауи IT мектептер қазіргі заманғы білім берудің жаңашылдығы ретінде

   

  Изд.

  VI Международная научно-практическая конференция

  «Интеграция научного сообщества перед глобальными проблемами современности», г. Иокогама (Япония), 10-12 февраля 2021 г., 345-349 стр

  0,31 п.л.

  А.О. Алдабергенова

  А.Д.Бегалы

   

  49.   

  Ашық білім беру жүйесінің

   ерекшеліктері

   

  Баспадан

  шыққан

  Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современных научных исследований», 2021, 15 февраль,  г. Минск, Беларусь, 156-160 стр. http://science-peace.ru (nauka.prosveshenie@yandex.ru)

  0,31 п.л.

  А.О. Алдабергенова

  И.Ж.Есенгабылов

  А.М.Атымтаева