Ашимова Малика Гениевна

Ашимова Малика Гениевна

Cтепень: магистр

Должность: старший преподаватель

Образование

Сведения о высшем образовании:

Учебное заведение:1.Казахский национальный педагогический университет им.Абая

Специальность: 1. 050119-два иностранных языка

Год окончания: 2008

Квалификация: бакалавр по специальности два иностранных языка

 

Учебное заведение: 2.Казахский национальный педагогический университет им.Абая

Специальность: 2. 050509-финансы

Год окончания: 2010

Квалификация: бакалавр по специальности финансы

 

Сведения об академической степени:

 Учебное заведение: 1.Казахский национальный педагогический университет им.Абая (магистратура)

Специальность: 5M011700-казахский язык и литература

Год окончания: 2011

Квалификация: магистр педагогических наук

 

Учебное заведение: 2.Казахский национальный педагогический университет им.Абая (докторантура)

Специальность: 6D021400-Литературоведение

Год окончания: 2017

Достижения

В честь празднования Дня Независимости Республики Казахстан награждена Почетной грамотой за вклад в совершенствование системы образования и воспитательной работы, за активное участие в общественных работах. 13 декабря 2019 года.


Научные труды

 1. Mukhtar Magauin’s novellic fiction world //Journal of Language and Literature, ISSN: 2078-0303, Vol. 7. No. 1. February, 2016. Azerbaijan. Scopus-0.14, 106-110p.http://www.eu-print.org/filo.php?go=jll-february2016 |  
 2. 2.Folklore Motive From The Novel-Myth Of Askar Altay Named «Novella Of Altay»//Elsevier Procedia – Social and Behavioral Sciences 192 ( 2015 ) 710 – 713, 2nd global conference on linguistics and foreign language teaching, linelt-2014, dubai – United Arab Emirates, December 11 – 13, 2014, 710-713 page, www.sciencedirect.com. Tomson Reuters-0.00
 3. 3.Regarding To The Question Of Poetics Of Kazakh Heroic Epic//Elsevier Procedia – Social and Behavioral Sciences 192 ( 2015 ) 656-659, 2nd global conference on linguistics and foreign language teaching, linelt-2014, Dubai – United Arab Emirates, December 11 – 13, 2014, 656-659 page, www.sciencedirect.com. Tomson Reuters-0.00
 4. Несіпбек Дәутаевтың «Мінез» әңгімесіндегі образдар жүйесі//І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 23-24 желтоқсан «Жансүгіров тағылымы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Талдықорған-2015 55-58бет.              
 5. Оралхан Бөкейдің «Қамшыгер» әңгімесіндегі адам және қоғам //Этюды молодых выпуск 14 Том 2 Материалы XIV ежегодной международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, докторантов, аспирантов и соискателей «Социально-экономическое развитие общества будущего: тенденции, точки роста, эффективные решения» 18-19 марта 2015 г. Алматы-Барнаул .459-466стр
 6. 6.Deep psychology and folk humour of Tynymbay Nurmaganbetov’s stories//Сборник научных статей международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования», (РИНЦ) Барнаул, 20-24 октябрь, 2015 год.-Барнаул:Изд-во, Алт. Ун-та, 2015. -2715-2717с.       
 7. К вопросу о мастерстве Мухтара Ауэзова в ранних рассказах//Западно-Сибирский научный центр Современные тенденции развития науки и производства.  Том II.  Сборник материалов  III  Международной научно-практической конференции (РИНЦ)21-22 января 2016 г.  Г. Кемерово 45-48стр       8.
 8. Серік Асылбекұлының «Мектеп бітіру кеші» әңгімесінің поэтикасы//Қазақстанның  ғылымы  мен өмірі.№1 (43) 2017.Международный научно-популярный журнал.Астана,  225б. 172-175б.
 9. Nesipbek Davtaev’ın ‘Davranış’ hikayesinindeki tavırın sanatsal yapısı//Atatürk üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Rus dili ve edebiyatı bölümü Uluslararası ipek yolu kültür dıyaloğu –5-6 mayıs 2016 Erzurum\Türkiye 51-53s. 
 10. Әңгіме жанры теориясының зерттелуі       //Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті «Хабаршы» «Филология ғылымдары» сериясы №4(54),2015.111-114б.Алматы.   
 11. М.Мағауиннің «Коммунистік реализміндегі» көркемдік ерекшеліктер//Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті «Хабаршы» «Филология ғылымдары» сериясы №2 (56),2016.Алматы.120-123бб.
 12. Символдың табиғаты//І.Жансүгіров атындағы ЖМУ  ҚР тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 2016 жылдың 7-8 сәуірінде «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты студенттік Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 1-бөлім.Талдықорған-2016.   89-92бет     
 13. Тынымбай Нұрмағанбетов әңгімелеріндегі терең психологизм мен халықтық юмор//І.Жансүгіров атындағы ЖМУ «Ғылым, білім және инновациялар – «Қазақстан-2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. 23-24қазан, 2015ж. Талдықорған.  70-72бет.  
 14. Тарихи-философиялық анализ негізіндегіәдебиеттанудағы поэтика түсінігі// 2017 жылдың 2 желтоқсанында Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті дәстүрлі «Ахмет Байтұрсынұлы оқулары» аясында 1916 жылғы ұлт-азатты көтерілістің 100 жылдығы және Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған «Тәуелсіз елдің рухани тұғыры» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.182-188б.
 15. Қазіргі әңгіменің  даму, өзгеру сипаттары//Жетісу мемлекеттік университеті 2017 жылдың 8 желтоқсан күнгі дәстүрлі «Жансүгіров тағылымы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары. 50-54б., Талдықорган қ.      
 16. Әңгіменің ауызша-фольклорлық дәстүрі//І. Жансүгіров атындағы ЖМУ ХАБАРШЫСЫ № 4/2017. Ғылыми журнал.Талдыкорган-2017, 149-155б.
 17. Шерхан Мұртазаның «Алапар мен Динго» әңгімесінің поэтикасы//Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Филология факультеті қазақ әдебиеті кафедрасы 2017 жыл.12 сәуір «Гуманитарлық ғылымдағы ізденістер мен жаңалықтар» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.9-16б.Астана-2017 
 18. Устно-фольклорные рассказы в современно-казахских рассказах//Западно-Сибирский научный центр Фундаментальные научные исследования:теоретические и практические аспекты.  Том II.  Сборник материалов Международной научно-практической конференции (РИНЦ)
 19. 2 февраля,  г. Кемерово-2018г.30-33стр
 20. АБАЙ ҚАРА СӨЗДЕРІНІҢ ЖАНРЛЫҚ СИПАТЫ….//Қазақстанның  ғылымы  мен өмірі.№2 (57) 2018.Международный научно-популярный журнал.Филология.Астана,  291б. 270-275б. 
 21. ХРОНОТОП В ТВОРЧЕСТВЕ Л. УЛИЦКОЙ.V Международная научно-практическа конференция.Интеграция современных научных исследований в развитие общества. Россия, Сибирь, г. Кемерово, Западно-Сибирский научный центр.07 мая, 2018г. РИНЦ        
 22. Қазіргі жастар тілі. «XXI ҒАСЫР: ҒЫЛЫМ МЕН ИННОВАЦИЯЛАР»: атты жас ғалымдар мен білімгерлердің республикалық ғылыми-практикалық конференциясы. І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті13 сәуір, 2018 ж. 262-264 б.   
 23. Асқар Алтайдың «Бүкір» әңгімесіндегі жазушылық шеберлік//І. Жансүгіров атындағы ЖМУ ХАБАРШЫСЫ № 4/2018. Ғылыми журнал.Талдыкорган-2018, 149-155б.
 24. «Түркологияның негізгі бағыттары:зерттелу жайы»   Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2010 жылғы «Жаңа онжылдық-жаңа экономикалық өрлеу-Қазақстанның  жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауына орай Білім беру және ғылым:даму көкжиегі материалдары 2-жинақ.Алматы, 26 наурыз, 2010 жыл
 25. «М.Қашқари сөздігіндегі мағыналық және тұлғалық жағынан сәйкес келетін және айырмашылықтары бар ортақ этнолингвистикалық атаулар». Республикалық ғылыми-методикалық журнал «Қазақстан орта мектебі».Алматы, №2(95), 2011жыл
 26. «Тарихи сөздер сипаты» Ғылыми педагогикалық басылым  «Ұлт тағылымы: Қазақстан-2030».г.Алматы №4(1)/ 2010 жыл
 27. Религия в современном социуме        Общественный фонд «Ассамблеи народа Казахстана Алматинской области» Академия экономики и права им.У.А.Джолдасбекова Материалы научно-практической конференции «Теоретический анализ и подходы в изучении этнического самосознания молодежи».Талдыкорган, 2012 год.
 28. XI-XII ғасырлардағы ескі түркі жазба ескерткіші «Һибат-ул хақайиқ» дастанының қазақ және түркі тілдерінде зерттелуі жайлы. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне арналған «Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және құқықтық дамуы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы.Талдықорған,20 желтоқсан, 2012 жыл
 29. 1.The nature of the intertext in flash fiction//Opción, Año 36, Regular No.91 (2020): 750-765. Scopus – Q3. SJR 2019. 0.2 //https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/31879

 30. 2.О рассказе. Управление качеством в образовании и промышленности: сборник статей Всероссийской научно-технической конференции (21 – 22 мая 2020 г., г. Севастополь) 2020. – 1076 с, (РИНЦ)

 31.  

  Интернет-технологии. Развитие Интернета вещей. Материалы международной онлайн конференции «Цифровая экономика:влияние, проблемы и преспективы», Ташкент, 23 апрель, 2020. 184-188с.
 32. Качество в образовании. Материалы международной онлайн конференции «Цифровая экономика:влияние, проблемы и преспективы», 23 апрель, 2020. 200-205с.
 33. Методика работы с малыми произведениями. Проблемы интеграции в современном образовании.Международная научно-практическая конференция. Барнаул, 2020.Издательство: Алтайский государственный университет , 64-68 с. (РИНЦ)
 34.  

  6.Современная методика преподавания. Проблемы интеграции в современном образовании.Международная научно-практическая конференция. Барнаул, 2020.Издательство: Алтайский государственный университет (Барнаул), 58-64с. (РИНЦ)

 35.  

  Современные методы преподавания иностранного языка. Проблемы интеграции в современном образовании.Международная научно-практическая конференция. Барнаул, 2020. Издательство: Алтайский государственный университет), 94-99с. (РИНЦ)
 36. Теория и методика обучения казахских рассказов. Проблемы интеграции в современном образовании.Международная научно-практическая конференция. Барнаул, 2020.Издательство: Алтайский государственный университет (Барнаул), 157-161с. (РИНЦ)
 37. Поэтика и его особенности. Материалы международной научно-практической конференции «Алтын орда – основа казахской государственности», посвященной 750-юбилею государства Алтын Орды.11-15 б. Талдыкорган, 2020.
 38.  

  10.Устные фольклорные рассказы. Материалы международной научно-практической конференции «Алтын орда – основа казахской государственности», посвященной 750-юбилею государства Алтын Орды.15-18 б. Талдыкорган, 2020.

 39.  

  О казахском рассказе. Жетысуский университет имени И. Жансугурова. Вестник научный журнал №3(96)54-57с. Талдыкорган, 2020
 40. Историческая правда и красноречие в романе Абиша Кекилбаева «Уркер». Жетысуский университет имени И. Жансугурова. Вестник научный журнал №3(96), Талдыкорган, 2020, 99-104с.
 41. Отражение идеи блага в наше время . Материалы республиканской конференции «Казахстан – колыбель тюркского мира» 12 ноября, 2020 года, 26-31 с., Аркалык.