ӘОЖ: 378.02. 14.35.07                                                                                                                                                                   https://doi.org/10.53355/b7909-2799-1042-n

 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУдың психологиялық-педагогикалық

бағыттары

 

Ыбыраимжанов К.Т., Жакипбекова С.С., Майлыбаева Г.С.,

Таурбекова А.С., Есполова Г.К., Тынысханова А.Т.,

Толегенова Н.К., Толегенов Ж.

«І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті» КЕ АҚ, Талдықорған қ.

 

E-mail: taurbekova71@mail.ru

 

Білім беру саласындағы демократияландыру, ізгілендіру бағыттық ағымының мәні мен оған қалыптасқан көзқарас пен түсінік жаңашыл, ғылыми танымдық болмысы заманауи сұраныстармен үйлесімді болып келетін болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру мәселесі халықаралық деңгейдегі ашық білім кеңістігімен үндесіп жатыр. Қазіргі заманауи талаптарға сай жан-жақты біліммен шоғырланған болашақ мамандар тәрбиелеуді, басқаша айтқанда, білім берудің сапасын көтеру үшін кәсіби құзіретті жас мамандарды қалыптастыруды талап етуде. Бұл талаптардың орындалуы болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің жаңартылған білім мазмұны жағдайында кәсіби құзыреттіліктің қалыптасуына мақсатты түрде ізденіс қажет екенін көрсетеді. Мақалада жаңартылған білім мазмұнына бейімделген болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру көздері, білім мен дағдының жүзеге асырылуы қарастырылған. Сонымен қатар, бастауыш сынып мұғалімдерінің құзыреттілігін қалаптыстырудың негізгі бағыттары және ұстанымы зерделенеді. Ең бастысы – бастауыш сынып мұғалімдерінің оқу үрдісінде кәсіби құзыреттілігін жүргізу нысандары айқындалды.Кәсіби құзыреттілігі қалыптасқан білім беру және білім беру мазмұнына бейімделген болашақ бастауыш сынып мұғалімі кәсіби біліктілігінің негізін құрайтын құзыреттіліктермен шоғырланып, заман талабына сай маман болу жолдары айқындалды.

Тірек сөздер: құзырет, құзыреттілік, бастауыш сынып мұғалімі, кәсіби маман.

 

Сущность маршрутного потока демократизации, гуманизации в сфере образования, сложившееся отношение и понимание к нему, проблема формирования профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов, научная познавательная реальность которых гармонично сочетается с современными запросами, созвучна открытому образовательному пространству международного уровня. Современные требования требуют воспитания будущих специалистов, ориентированных на всестороннее образование, иными словами, формирования молодых специалистов с профессиональной компетенцией для повышения качества образования. Выполнение этих требований свидетельствует о необходимости целенаправленного поиска формирования профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов в условиях обновленного содержания образования. В статье рассмотрены источники формирования профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов, реализация знаний и умений, адаптированных к обновленному содержанию образования. Кроме того, будут изучены основные направления и принципы формирования компетенций учителей начальных классов. И самое главное – определены формы проведения профессиональной компетентности учителей начальных классов в учебном процессе. Определены пути становления специалиста в соответствии с требованиями времени, закреплены компетенции, составляющие основу профессиональной компетентности будущего учителя начальных классов, адаптированные к содержанию образования и профессиональной компетентности.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, учитель начальных классов, профессионал.

 

The essence of the route flow of democratization, humanization in the field of education, the current attitude and understanding to it, the problem of forming professional competencies of future primary school teachers, whose scientific and cognitive reality is harmoniously combined with modern demands, is consonant with the open educational space of the international level. Modern requirements require the education of future specialists focused on comprehensive education, in other words, the formation of young professionals with professional competence to improve the quality of education. The implementation of these requirements indicates the need for a purposeful search for the formation of professional competence of future primary school teachers in the context of the updated content of education. The article considers the sources of formation of professional competencies of future primary school teachers, the implementation of knowledge and skills adapted to the updated content of education. In addition, the main directions and principles of forming the competencies of primary school teachers will be studied. And most importantly-the forms of professional competence of primary school teachers in the educational process are defined. The ways of becoming a specialist in accordance with the requirements of the time are determined, the competencies that form the basis of the professional competence of the future primary school teacher, adapted to the content of education and professional competence, are fixed.

Keywords: competence, competences, primary school teacher, professional.