Борибекова Фарзана

Cтепень: к.п.н., доцент

Должность: ассоциированный профессор (доцент)

Образование

Сведения о высшем образовании: 

Учебное заведение: Казахский национальный педагогический университет им. Абая

Специальность: «Математика»

Год окончания: 1973

Сведения об ученой степени:

Ученая степень: ­Кандидат педагогических наук

Тема кандидатской диссертации: Мектептегі оқу-тәрбие процесінде қазақ этнопедагогикасы материалдарын пайдалануға мұғалімдерді әдістемелік даярлау, 2003.

Достижения

 • В 1995 году награждена нагрудным значком «Отличник образования Республики Казахстан».
 • В 2019 году награждена нагрудным знаком «Парасатты педагог».
 • В 2020 году награждена нагрудным знаком «Ы. Алтынсарин».

Научные труды

 • Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар. ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы. ISBN  978-601-7529-06-2.  Алматы, 2014

 • Psychology and pedagogical analysis of children adaptation to school education. Social Sciences. – 2015.  V.9, P.2284 — 2288
 • Boundary value problems with boundary jumps for singularly perturbed differeni\tial equations of conditionally stable type in the critical case. Global journal of pure and applied mathematics, Number 4 (2016)  pp. 3425-3432

 • Реализация системы критериального  оценивания  при подготовке будущих учителей. Актуальные  вопросы  образования и науки, 2019. 57-60 стр

 • Мүмкіндігі шектеулі  балаларға инклюзивті білім беруде дефектологтың ролі. «Заманауи педагогика және білім: проблемалар, мүмкіндіктер және даму болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Тараз, 13-14 мамыр, 2016, 26-29 бет
 • Value orientations of future teachers-researhers. International Journal of Environmental and Science Education

 • Бастауыш сыныпта экологиялық білім мен тәрбие беру негіздері. Оқу құралы. І.Жансүгіров атындағы ЖМУ баспасы. ISBN 978-601-216-402-2. Талдықорған, 2017.

 • Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық дарындылығын дамыту. Оқу құралы. І.Жансүгіров атындағы ЖМУ баспасы. ISBN 978-601-216-402-2. Талдықорған, 2017

   

 • Білім беру жүйесіндегі инновациялық технологиялар. Оқу құралы. «Эверо» баспасы, 2018. ISBN 978-601-342-110-0

 • Бастауыш сынып оқушыларының нарықтық білімін қалыптастыру. Оқу құралы. Талдықорған, 2019 ж.
 • Диалогты оқыту арқылы білімгерлердің  сөйлеу мәдениетін қалыптастыру. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал №1 (74) 2019. 168-172 бет
 • Білімгерлердің шығармиашывлық қабілеттерін дамытудағы оқытудың интерактивті әдістері. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал      №1 (74) 2019.  172-177 бет
 • Преобладание родительской опеки в формировании личности ребенка. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал №1 (74) 2019. 249-253 бет.
 • Бала бойындағы агрессивті тәртіп мәселесі. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал №1 (74) 2019.  265-269бет
 • Formation of scientific worldview of students in the laboratory work. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал №10 2019. 122-125 бет
 • Инновациялық тұрғыдан оқыту – бүгінгі күннің талабы. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал №10 2019. 125-129 бет
 • Фотоэлементтің сипаттамаларын зерттеу барысында ғылыми дүниетанымды қалыптастыру. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал    №10 2019. 216-220 бет

 • Методика введения понятия квантового состояния. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал №10 2019. 225-230 бет
 • Методические основы формирования у учащихся основных понятий квантовой физики на примере для главы «Координатное и импульсное представление. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал №10 2019. 236-240 бет
 • Орта мектепте физика пәнін В.Ф.Шаталовтың тірек-сызбалалры арқылы оқытудың тиімділігі. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал. №12 (1) 2020.
 • Білімгерлердің кәсіби шеберлігін зерттеу әдістері мен қалыптастыру кезеңдері. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал. №12 (1) 2020.
 • Білім беруде электронды оқу ресурстарын қолдану мүмкіндіктері. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал  №12 (1)  2020.