Бутенова Асель Кадыровна

Cтепень: магистр

Должность: старший преподаватель

Образование

Учебное заведение: Жетысуский государственный университет им.И.Жансугурова

Специальность: Химия и биология

Год окончания:2005

Квалификация: учитель химии и биологии

Сведения об академической степени:

Учебное заведение: Жетысуский государственный университет им.И.Жансугурова

Специальность:6М010300 – «Педагогика и психология»

Год окончания:2012

Квалификация: магистр педагогики и психологии

Достижения

  1. Награждена Почетной грамотой Талдыкорганского городского маслихата 08.03.2015 г.
  2. Награждена Почетной грамотой ректора ЖГУ им. И. Жансугурова 08.03.2019 г.

Научные труды

Карбозова Ж.Ж., Бутенова А.К. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. //Наука и мир: Международный научный журнал.- №1 (29).- 2016.- том 3
Бутенова А.К. Шыны өндіріс үшін қажетті шикізаттарды жіктеу. «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 7-8 сәуір 2016ж.
Джетимов М.А., Бутенова А.К. Эффективность использования природных минеральных адсорбентов для очистки питьевой воды. «Заманауи сын-тегеуріндер мен қоғамның жаһандану жағдайында қазақстандағы білім мен ғылымның инновациялық ҽлеуеті» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция Материалдары 28-29 қазан 2016ж.
Бутенова А.К. Минеральный состав воды озера рай. «Заманауи ғылымның басымдықтары: теориядан тәжірибеге» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары 27-28 қазан 2017ж.

Джетимов М.А., Бутенова А.К. «Аманбастау» минералды бұлақ суының химиялық құрамы. І.Жансүгіров атындағы ЖМУ ХАБАРШЫСЫ №2/2017

Бутенова А.К., Рахымбеков А.Ж. Твердоэлектролитный ионный проводник. Miedzynarodowe czasopismo naukowe №21 (45) 2019 Warszawa, Polska

Укушева Т.К., Атабаева А.М., Бутенова А.К., Шалабаева К.Ж. Алакөл батпағы мен ара балы қоспасының емдік қасиеттері. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми журнал №10 2019

Атабаева А.М., Бутенова А.К. Болашақ педагогтарды мәдениетті қалыптастырудың педагогикалық шарттары «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми журнал №12/1 2020