ӘОЖ 14.15.01                                                                                                                                                                                      https://doi.org/10.53355/y5993-4051-0817-o

БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛЫП ОТЫРҒАН ТАЛАПТАРҒА ОРАЙ ЖОО-ДА БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІН ДАЙЫНДАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Аймағамбетова Қ., п.ғ.д., профессор, Есенова Р., магистр

«Болашақ» университеті, Қызылорда қаласы

Мақалада қазіргі кездегі Жоғары Оқу Орындарында жоғары білімді маман даярлаудың негізін қалайтын қоғам, мемлекет, университет қойған талаптарға назар аударылады. Жаңа ақпараттық технологиялардың білім сапасын арттырудағы рөліне назар аударылады.

Тірек сөздер: интелектуалдық деңгей, педагогтік этика, постер, эссе

 

В статье акцентируется внимание на требованиях, выдвигаемых обществом, государством, вузом, личностью к подготовке специалиста с высшим образованием в современном российском вузе. Уделено внимание роли новых информационных технологий в повышении качества образования.

Ключевые слова. интеллектуальный уровень, педагогическая этика, постер, эссе

 

The article focuses on the requirements put forward by society, the state, the university, the individual for the training of a specialist with higher education in a modern Russian university. Attention is paid to the role of new information technologies in improving the quality of education.

Keywords. intellectual level, pedagogical ethics, poster, essay