Жакупова Гулим Абдолдаевна

Cтепень: магистр юридических наук

Должность: преподаватель-лектор

Образование

  • 2010 г. Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова, специальность «Основы права и экономики», бакалавр образования.

  • 2015 г. Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова, магистратура по специальности «Юриспруденция», магистр юридических наук.

Научные труды

  • Б.Е. Молдабекова, Ә.А. Болат, Г.А. Жакупова «Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау». Учебное пособие. — Талдыкорган: ЖУ баспасы, 2020. — 188 с.
  • Ибраев А., Телеуев Ғ., Бекежанов Д. Жакупова Г. «Fundamentals of law». Учебное пособие. — Талдыкорган: ЖУ баспасы, 2019.
  • Кәмелетке толмағандардың құқығына қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша істерді қараудағы сот тәжірибесі және осы санаттағы істерді қарау кезінде туындайтын өзекті мәселелер // «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» международный научно-популярный журнал, № 5 (77), — Астана — 2019. — С. 35-40 
  • Әкімшілік құқық бұзушылық үшін әкімшілік жаза қолданудың ерекшеліктері // НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА. международный научно-популярный журнал, № 6 (78), — Астана- 2019 жыл, — С. 45-50 стр.
  • Прокуратура органдарының сотта мемлекеттің мүддесін білдіруінің маңызы мен мақсаты // НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА. международный научно-популярный журнал, — Нұр-сұлтан — №10/2 2020 октябрь. — С. 49-54.
  • Құжаттарды сот-техникалық cараптамалық әдіспен зерттеу ерекшеліктері // «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» международный научно-популярный журнал, — Нұр-Сұлтан, № 3/2 2020, — С. 41-45.
  • Кәмелетке тoлмaғaн сoттaлғaндapдың бaс бoстaндығынaн aйыpу түpiндегi жaзaны өтеу еpекшелiктеpi // «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА. международный научно-популярный журнал, — Нұр-Сұлтан. № 3/2 2020, — С. 46-51.