ӘОЖ 150.113                                                                                                                                                                                   https://doi.org/10.53355/f8550-8673-4041-w

ЖҮЗУ СПОРТЫНА ЖАСТАЙЫНАН БАУЛУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Асқарова А.Е., Бейсенова Д.А.

«Дeнe шынықтыpy жәнe споpт» мaмaндығы бойыншa 4 курс білімгepлepі.

Жeтeкшісі: Сарсенбаев Б.Б., п.ғ.м., оқытушы –дәріскер

І.Жaнсүгіpов aтындaғы Жeтісy yнивepситeті, Тaлдықоpғaн қaлaсы,

 


E-mail: sarsenbaev_b1968@mail.ru

 Кіші жастағы балалармен суда жүзу сабақтарын өткізудің әдістемелік ерекшеліктері қарастырылады. Кіші жастағы топтардың мектеп жасына дейінгі балаларымен жүзу сабақтарын өткізу кезінде ойын жағдайлары қарастырылады.


Тірек сөздер: Суда жүзу ережелері, физикалық денсаулық, салауатты өмір салты, дене шынықтыру, қозғалыс белсенділігі.


В рассматриваются методические особенности проведения занятий в условиях водной среды с детьми младшего возраста. Рассматриваются игровые ситуации во время проведения занятий по плаванию с дошкольниками младших возрастных групп.

Ключевые слова: правила плавания на воде, физическое здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура, двигательная активность.

The methodological features of conducting classes in an aquatic environment with young children are considered. Game situations during swimming lessons with preschoolers of younger age groups are considered.

Keywords: rules of swimming on water, physical health, healthy lifestyle, рhysical culture, motor activity.