Введите текст заголовка

ӘОЖ 378.24                                                                                                                                                                                                        https://doi.org/10.53355/u2845-9406-2429-l

 

ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДЕ ДАМУ МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАНЫ ПЕДАГОГ-АССИСТЕНТТІҢ СҮЙЕМЕЛДЕУІ

 

Галиева А.Н., Малгеждарова М.Е.

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ. 

 

E-mail: nurai_gali@mail.ru

 

 

Мақалада инклюзивті білім беру кеңістігінде даму, оқыту, тәрбиелеу және әлеуметтендіру міндеттерін шешуде педагог-ассистент қызметі талданған. Инклюзивті білім берудегі  педагог-ассистенттің қызметі, ерекше білім беру қажеттілігі бар баланы педагог-ассистенттің сүйемелдеу жолдары қарастырылған.  
          Тірек сөздep: педагог-ассистент, кәсіби қызмет, ерекше білім беру қажеттілігі бар бала, педагог-ассистенттік сүйемелдеу, лауазым.

     В статье проанализирована деятельность педагога-ассистента при решении задач развития, обучения, воспитания и социализации в инклюзивном образовательном пространстве. Предусмотрены функции педагога-ассистента в инклюзивном образовании, пути сопровождения педагогом-ассистентом ребенка с особыми образовательными потребностями.
      Ключевые слова: педагог-ассистент, профессиональная деятельность, ребенок с особыми образовательными потребностями, педагог-ассистентское сопровождение, должность.

       The article analyzes the activity of a teacher-assistant in solving the tasks of development, training, education and socialization in the space of inclusive education. Inclusive education provides for the activities of a teacher-assistant, ways to support a child with special educational needs by a teacher-assistant..
          Key words: teacher-assistant, professional activity, child with special educational needs, teacher-assistant support, position.